Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Niels Foss (1707-05-24)

N. FOSS TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøb[enhavn] d. 24. May 1707.

Trykt efter orig. i AM. 450, folio. Udskrift »Monsieur Monsr Arnas Magnusson Professeur Royal« …

Monsieur.

Efter Hans ordre udi Hans seniste meget høflige, som mig ved Cancelie-Raad Mathesius blev tilstillet, sender jeg Hâm det beviste Ißlandske Manuscript (ↄ: Njáls saga, AM. 468, 4to). Jeg ønsker af mit hierte, Hand maa finde det saa got, som det gierne er til hans tieniste, helst efterdi jeg ikkun kiøbte det, for at tiene en anden der med, som med større nytte og fornøyelse kunde bruge det end jeg. Kand Hand opspørge nogle gamle Danske eller Norske Penge udi Ißland, formoder jeg, Hand hâr den godhed at erindre sig mit Cabinet. Specie Rixdaler, veed jeg vel, er i quantitet nu paa mange aars tiid bleven ført til Ißland, og endnu didføris, enddog de fleste nu omstunder er fremmede; Ikke dißmindre som mand ey kand vide, hvad for 50 a 60 aars siden kand være didkommen, maatte der muelig findis nogle af de udi indlagde memorial specificerede Danske Rixdalere, som jeg gierne quôcunque modô et pretiô vilde betale. Guld veed jeg ikke, om Ißlenderne meget omgaais med, men det veed jeg nok, at mig skede en stoor tieniste, om Hand kunde bringe mig noget stykke Dansk Guld til veye, lidet eller stort, slaget før ann. 1600. Hvad betalningen angaar, ønskede jeg hand ingen omkostning vilde spare, om noget forekommer, saasom jeg, saa snart det mig bliver tilkiendegivet, gierne med taknemmelighed vil remittere hvad derfor er bleven udlagt. Det vilde være forgievis, at berette Hâm hvad nyt sig, siden Hand sidste gang her fra fik breve, kand have tildraget, saasom jeg ikke tviler paa, Messieurs Reitzer og Mathesius jo i det fald fuldkommelig fornøier hans curiositet; slutter derfor, og nest ønske, at Hand snart maa komme tilbage til os, forsikkrer Hâm, at jeg af mit gandske hierte er og lever,

Hans beredvilligsle ven og Tienere
N. Foss.

Memorial.

1. En Rixdaler (dog, ret at sige, ikke saa meget udi vegt) af K. Hansis.

2. En dito af K. Friderich 1, før Hand var bleven Konge og endnu ikkun var Herzog i Holsten.

3. En dito af den samme, efterat Hand var bleven Konge, hvor paa staar: Moneta Ripensis.

4. En dito af K. Christian 3. 1547.

5. En dito af K. Friderich 2, hvorpaa staar: III mark Dansk. 1560. (ikke LXIII)

s. 154 6. En dito af K. Christian 4. 1590.

7. En dito, med Kongens billede paa den ene og 3 Løver paa den anden side. 1596.

8. En dito, iligemaade 1596, hvor paa staar: IIII mark Dansk.

9. En dito med Kongens billede paa. 1597.