Danmarks Breve

BREV TIL: Lauritz Gottrup FRA: Arní Magnússon (1712-08-16)

[ARNE MAGNUSSON] TIL LAGMAND [L. GOTTRUP]. Thingvelle den 16. augusti a0 1712.

Trykt efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 454, folio. Med det i brevet nævnte revers, som lagmand P. Vidalin har udgivet for nogle s. 162 til A.M. udlånte gamle Tingørebreve, kan sammenholdes et i AM. 450, fol. foreliggende, uunderskrevet revers med P. V.s hånd, dat. Þingeyra Claustre 26. julr 1699, ifg. hvilket »jeg underskrifadur« af lagmand L. G. har modtaget et fragment på 8 blade af en gammel lovbog på pergament samt 6 andre skindblade, som skal nedsendes til A. M.

Edle velvise Hr. Laugmand.

Næst tienstlig hilsen, forstændiges hannem hermed, at jeg nu haver leveret til Hr. laugmand Widalin de original-breve, som jeg en tid lang til laans haft haver fra Thingøre kloster. At jeg dem icke immediate addresserer til Hr. Laugmand self, foraarsages der af, at Hr. laugmand Widalin haver (som jeg fornemmer) imod brevenes anammelse, udgivet hans revers derpaa, som hand venteligen til sig tager imod brevenes endelig restitution. For disse gamle documenters laan tacker jeg ellers venligen, og tiente gierne Hr. Laugmand i lige tilfælde, om jeg noget sligt hafde som kunde fornøie hans curiositè, ligesom oftskrefne gamle breve hâr fornøiet min. Jeg sender hermed et pergaments bref om Harestade paa Skagestrand, til den ende, at Hr. Laugmand det skal beholde, om hand der om skiøtter. Troer at, for det øfrige, skulde iblandt mine chartequer findes nogle fleere gamle breve Hr. Laugmands jorder vedkommende. Jeg hâr icke faaet stunder at see grant derefter, men naar de samme falde mig i hænderne, skal jeg dennem ligeledes fremsende. Ellers hvad Thingøre-klosters breve angaar, da hâr jeg deraf seet 2de copie-bøger, en med sal. Haagen Ormsens haand, som fordom var landztings skriver her i landet, og den anden med sal. Thorkel Gudmundsens haand, som forvaltede Thingøre kloster nest for sal. laugmand Thorlef Cortsen. Udi ermældte 2de copiebøger haver jeg seet copier af nogle fleere Thingøre closters breve end disse, som nu tilbage sendes. Jeg indslutter her hsta(!) paa brevene, som saugnes, og i forskrefne copie-bøger findes. Saa kand jeg og mindes, at nogle af disse breve findis indførte i den act som passerede imellem Hr. Laugmand og Hr. Oluf Thorvardssen paa Bredebolstad, angaaende Thingøre closters og Bredebolstads kirkes omtvistede strand-rettigheder, hvor af jeg slutter, at ommælte breve (som paa forskrefne lista findes — ikke vedlagt) kandske og nogle flere maa end nu vere tilbage i Hr. Laugmands giemme. Saa er nu min tienstl. begiermg, at Hr. Laugmand oftskrefne tilbage blefne breve vilde mig communicere, og mig lade tilkomme med min læstemand Gissur Thomassen som dette mit bref leverendes vorder. Jeg haver samme min læsemand laant Hr. Laugmand Widalin hiem til hans, og for det øfrige hannem ordre givet, at ride til Thingøre med dette bref, s. 163 og saa strax til mig tilbage. Ommælte breve skulde icke længer hos mig forblive, end til først i næstkommende septembri eller indtil at vore Kiøbenhauns skibe ankommer, om de længer udeblive end til først i septembri. Thi naar de komme, saa maa jeg ufeilbarligen sende nord til laugmand Widalin, til at communicere hâm, hvis ordre vi udenlands fra kunde bekomme. Og skall da disse breve følges tilbage med samme bud. Min læstemand kand icke vel skrive, og i saa maade icke give tilstreckelig revers paa brevene, om end skiønt jeg vilde lade hans revers passere for min i dette fald, hvorfore jeg vil begiere, at Hr. Laugmand, ubesværget, vil lade presten Hr. Ormer Biarnesen og Hr. Laugmands egen søn vere oververende, da hand disse begierte breve i couverten til mig indslutter, og giøre derom et lidet document, som kand ligge hos Hr. Laugmand imedens brevene ere borte, og skal Monsr. Johan Gottrup heri passere for et uvilligt vidne, thi jeg hannem tilforne kiender. Men copie af samme document vilde jeg gierne have tillige med brevene. Naar jeg disse breve tilbage skicker, saa skal det skee i en lukt couvert til Hr. Laugmand self, og tviler jeg icke om, at hand da forskrefne om deres extradition giorde document self casserer. Thi saasom jeg paa god tro handler med slige sager, saa venter jeg det ligeledes af andre. Hvis ved de fremsendende breve hænge nogen sigiller, saa beder jeg gierne, at de saaledes maa forvares, at de icke underveis kunde fordærves. Endeligen om Hr. Laugmand for nogen aarsags skyld icke kunde fra haanden miste num: 8, 9, 10, 11, af de paa hosfølgende lista specificerede documenter, da kand det vere mig næsten lige got, thi det er mig mest at giøre om de gamle documenterne. Men da vilde jeg dog gierne vide, om disse tilbage blivende 4 nummere ere skrefne paa pergament eller papir. Jeg vil udi alt dette forlade mig til Hr. Laugmands redebonhed. Slutter med ald velstands ønske til hannem og hans ganske huus. Forblivende stædse

Edle velvise Hr. Laugmands