Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Lauritz Christensen Gottrup (1712-08-25)

LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON. Tingøere Closter d. 25. Augusty 1712.

Trykt efter orig. i AM. 449, folio.

Velædle Herr Assessor

Nu strax erholdt ieg Hr. Secreterers angenemme schrifuelße dat. Tingvelle d. 16. Augusty nest afuigt, huorfor tienstl. betachiß, der af eragter, at hand Tingøere Closters brefue som hoeß Hannem s. 166 har veret, til Hr. lougmand Pofuel Vidalin har lefueret, som mig imod lians reverser monne tilstille.

Ellers bør mig høyiig at estimere Hr. Assessors stoere høflighed imoed mig, baade tilforn og nu, med det kiøbebreffi tilsendelse for 10 c. i Harastad, og promiss paa fleere mine Jorder vedkommende, som iblant hanß documenter monne findiß, naar de ved leiglighed kommer Ham i hænder, For slige og anden forermeldte høflighed, Jeg tienstschyld. betacher, och for obligerer mig derimoed til hanß redebon tienneste effter gifuen leiglighed.

Angaainde de documenter og brefue om Sigridestad sands rechepladß, som Hr. Assessor begier til laanß og at maatte sendis med nerverinde hanß lestemand, som Hr. logmand Vidalin har hiemfylget, alt saa har ieg dem igiennemsett, og findiß ingen kalfschinds bref derudi uden it vidnißbyrd af 2 mend udgifuet, om Hundstade og Tingøere Closters sand, de andre ere alle schrefne, og en deell videmeret copier, huilke ieg gierne hafde villet sent ham, men denne gang forhindriß, af aarsag ieg har ingen hiemme hoes mig, som dennem kand registere og attestere, presten sr. Worm er iche hiemme, min søn Johan Christoffer er reist vester, min tienner Sigurder Einersen ligger for synden, og venter effter schibene, baade for mine falche, med videre hoeß kiøbmendene mine veigne at forrette, beder tienstl. Hr. Assessor ville pardonere mig denne gang, og som ieg fornemmer, at hand har i forsætt at sende norder til Hr. lougmand Vidalin det fyrste schibene kommer, saa schal ieg vere fortencht da at sende ham huiß derom findiß, imidlertid ville hand excusere og iche fortenche mig. Vil saa kaartelig i hast afbryde, efftersom sendemanden iiler paa hiem reißen. Udi det øfrige, nest gudommelig beschiermeisiß varetecht til ald bestandig velgaainde og stedtze forbliffuer

Velædle Hr. Assessors tienstberedvillig
og schyldig tienner
L. C. Gottrup.