Danmarks Breve

BREV TIL: N. Hammer FRA: Arní Magnússon (1729-04-29)

ARNE MAGNUSSON TIL PROKURATOR N. HAMMER. Kiøbenhafn den 29. Aprilis 1729.

Trykt efter egh., uunderskreven koncept i AM. 452, folio. Adr. »A Monsieur Monsr. N. Hammer, procureur a la justice de la ville de Helsingör«.

Monsieur Høitærede ven.

Jeg haver icke faaet stunder før end nu, at svare paa Deres gode Skrivelse til Monsr. Abbesté af dato 23. Aprilis. Af samme bref seer ieg, at Dommeren icke haver syntes at unde mig Renten af mine penge, Men om hand haver tilfundet Borgemester Bussæus at betale nogen omkostning, mældes icke i brevet. Jeg kand ellers slutte, at hand maae og saa have gaaet det for bi. Saa er da min resolution denne: At hviß Borgemester Bussæus vil, uden videre ophold, betale disse 20. Rxdler, og derforuden saa meget som Deres Salarium og udlagde penge kunde beløbe sig saa maae det blive der ved. Jeg kand ellers slutte forud, at hand det icke giör. Saa vilde da Monsr. tage Dommen beskreven med forderligste, og sende mig den det første skee kand, tillige med Specification paa hvis ieg bliver hannem skyldig, som strax skal blive refunderet enten ved forbemelte Monsr. Abbesté eller ved mig self. Her udi bad ieg gierne, at ingen forsømmelse maatte tages, paa det ieg i tide kunde tage Stæfning til landztinget, hvor ieg meener at faae en anderledes Dom, Jeg forønsker til beslutning, ald velgaaende, og forbliver stædse.

Monsieur Deres tienstfærdig(s)te tiener.