Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Jörgensen (1727-08-23)

JENS JÖRGENSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Brautterholt d. 23. Augusti 1727.

s. 266 Efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning »Med Eyrarbacka skipe 5. Nov.« og »I Brefi Orms Dadasonar lofad ad svara ad áre, nunc tempore excludor«. Håber på A. M.s velgående; han og hans er trods adskillig genvordighed ved god helbred; »ieg maa nu endelig schrifue min Hr. Patron til at lade mig bekome alle mine Ducomenter af brefue og andet, som hand self er vitterligt, og ieg hannem hafuer laant udi Ißland, nu har ieg dennem fornøden, for sine aarsagers skyld, helst Sahl. Heidemans Ausion paa hans goeds, som efter var paa Bessested og ieg har kiøbt, her udi scheer mig en stoer tieniste.« På en vedføjet seddel tillægges: »Det er nu det 3die bref ieg hafuer skrevet, ieg ville yndske mig saa lychelig at ieg var nu en dags tid hos Hr. patron, iche till andet end at talle samen, huad siden er passeret, siden vi seenist talte samen.«