Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Peder Krog (1706-05-22)

BISKOP P. KROG TIL ARNE MAGNUSSON. Bache d. 22. Maji 1706.

Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift »Ædle og höylærde Arne Magnusson Historiarum & Antiqvitatis Professori Publ a Copenhagen. par un Ami«. Hertil A. M.s påtegning »annammet d. 17. Junii samme dagen som ieg reiste«. — Forud for dette brev foreligger i samme sag efterfølgende, efter nævnte brev aftrykte skrivelser (alle fra 1057 IX): 1. A. M.s egh. koncept af 1698 til en til bp. K. rettet rekvisition, hvormed Trondhjems kapitels gamle breve begæres udlånte til brug for en planlagt Historia ecclesiæ Norvegiæ — bestemt til underskrivning af oversekretær Moth, 2. Bp. R.s svar af 1/6 98 til M., hvorved de gamle breve udsendes, 3. A. M.s egh. udkast af 9/6 98 med rettelser af M., hvori forespørges om en pergament-kopibog m. v., og hvormed s. 278 revers følger, 4. Uddrag med A. M.s hånd af bp. K.s brev til M. af 27/8 98 med oplysning om en pavebulle m. m., 5. Brev fra bp. K. til M. af 17/9 98, hvorved nogle collectanea om Hamar by nedsendes, 6. Bp. K.s medd. til A. M. af 11/11 99 om nedsendelsen af en pergamentbog og om Norske Lexikon.

Prænobilis ac doctissime Dne. Professor Amice optime.

Det er dem vel i god hukommelse at voriß Capituls gamle brefve ere effter deriß Excellencis Hr. Geheime Raad Mothis gunstige rescriptum ao. 1698 vorden tilstillede, saasom designationen med deriß haands paategnelse udviißer. Nu haffer Clericiet mange gange paafodret bem. brevers og documenters restitution, som der for bediß enten med Hr. Byfogden Sejr Hußager, eller ved anden god lejlighed med forderligste at maatte effter kommiß. Næst gud til ald velsignelse befalet forbl.

Nobiliss. Dni. Professoris
Tienstvilligste Tien. og A(?).
P. Krog.

P. S. Effter deriß Excellencis ordre, bleff og ao. 1699 ved Mine børn som da nedrejßede een gl. Pergament-bog tilstillet, hvilchen Jeg vil formode at ven. Dno. Professori siden til hende kommen som og gierne begieriß at maatte ved god lejlighed remitteris. Adieu.

1. Doet. Krog 16. April. 98. — Velædle velærverdige Hr. Biscop.

For ni aar siden haver Thomas Bartholinus, da Antiqvarius Regius, ladet igiennemsee de gamle Norske original brefve som findis udi Capittelet ved Throndhiems domkirke, oc der af ladet excerpere hviss som eragtedis at vere tienligt til Historiam Ecclesiasticam Norvegiæ. Nu som mand forehafver en vitløfftigere dessein med antiqvitatibus Norvegicis, end som dengang var paatænckt; oc i saa maade nødvendig behøfver samme brefve endnu engang at see igiennem, Saa beder ieg tienstl. Hr. Biscop alle slige Norske pergaments brefve onde oc gode læslige oc ulæslige vilde lade til sammen packe, oc vel forvarede med den første leilighed til skibs mig til sende hvilken om til sundet forefalder saa kand addressen udenpaa giøres til Monsr. David Fischer Postmester i Helsingør, som for samme pacquets videre befordring til mig, skal vigilere. Der skulle oc i Hr. Biscops forvaring vere nogle andre gamle documenter, som til forne have hørt til Throndenæs kircke udi Nordlandene, Dennem beder ieg oc gierne at Hr. Biscop med de andre vilde frem sende tillige med hviss andre documenter, som hand til de Norske antiqviteters illustration velmueligt kunde communicere. De documenter som i saa maade her hid sendes skulle med forderligste blifve igiennem seet, oc saa stragsen ved god sicker leilighed enten til skibs, eller pacquetviis med mellem reisende til bage skickes, i det øfrige ingen communiceres, uden den som dennem til bemelte propos skal bruge, hvortil Hr. Biscop sig hafver at forlade. Jeg forsickrer mig om Hr. Biscops redebonhed herudi, saa som dette allene er hen seet til Hans Majestets tieniste oc Landets reputation i sin tid. Slutter saa med ald velstands ønske oc forblifver velædle velærv: Hr. B:

Hafn d. 16 April 1698.

s. 279 2. Illustrissime Heros Patrone gratiosissime.

Effter Ederss Excellencis høygunstige befalning ex 16. April, nedsendiss med nærværendiss deposituro de gamle brefve og documenter som her findiss paa Capitulet og udi stiffts-kisten, hvilche ere udi tvende escher indpachede, eendeel enchel, eendeel udi Fasciculis effter den designation som medfølger in duplo; om E. Excellence høygunstig vilde befale, at Antiqvarius sig aff den eene vilde betiæne, og paa den anden meddeele Mig een liden schein om sit recepisse, efftersom Jeg haffer udgiffvet Min haand der for. Og i hvorvel at brefvene ere eendeel ulæsslige, eendeel paa disse tiider aff liden nytte, er det dog de her paa stædit værende geistligiss ydmygste bøn, at de maatte vorde igien tilstillede, og her conserveris, saasom Rudera pristinæ felicitatis. Ellerss findiss iche, det viidiss, her ved stædet iche noget meere aff Antiqviteter udi saa maader, men fornemmiss at det fornemmiste maa alt være til forne nedsendt, saasom særligen det store Pafvelig Pergamentz breff De Nidrosiensis Episcopi eminentiâ metropolitanâ, (hvoraff dog Copie endnu hafviss) befindiss effter høyloflig Ihukommelse Friderici Tertii allernaadigste befalning at være nedsendt til det Kongelige Cancellie, tillige med andre gamle brefve in Originali. Gud velsigne og bevare hendiss høygræfl. naade, med Ederss Excellence, og alle høye anrørende, og være deriss schiold og klippe evindelig!

Illustriss-æ V. Excellentiæ devotè submissus

P. Krog.

Trundhiem d. 1. Junij 1698.

3. D. Krog. 9. Junii —98. Velædle velærverdige Hr. Biskop.

De af hannem d. 1. Junii her hid skickede gamle brefve er vel fremkommen oc følger her med tilbage revers der paa. Jeg skal stille order at de med forderligste kand blifve igiennemseet oc i det øfrige vel medhandlet. Hand skrifver om en pafvelig bulla de Nidrosiensis Episcopi eminentia, hviss copie endnu skal findis der ved stædet. Den samme beder ieg hand vilde lade afskrifve, oc mig tilsende. Ellers foregifvis at paa eendeel af disse her hid sendte brefve, staar annoteret at de findis afcopierede udi den gammle pergaments copie bog, hvilket oc i den med sendte designation er indført. Begieris derfore hand samme pergaments copie bog (saa fremt den endnu findis der ved stædet) vilde med mellemreisende mig tilskicke. Oc i fald den nu var borte, underretning, saa vit hafves kand, meddeele, hvor den er blefven af samt naar oc hvorledis den haver veret indrettet. Jeg forønsker hannem til beslutning ald velgaaende oc guddommelig beskiermelse, forblivende

4. D. Peder Krog d. 27. Aug. 98.

Deris Excellences høigunstige haver ieg ved hiemkomsten forefundet anl. den Pafvelig Bullam hvoraf hosfølger Copie af den som Innocentius IV. hafver udgifvet dog mand forefinder at Archiepiscopatus Nidrosiensis over hundrede aar tilforne er erigeret udi Barbarossæ tider af Hadriano IV. Originalen er nedsendt anno 1664 in Augusto effter høil. ihukommelse Friderici III. befaling ex 16. Julii 1664 at nedskicke hvis brefve som Grønland, Guland Marsland og Island anrører. Den pergamensbog skal med første leilighed som gifvis vorde deris Excellence tilstillet, oc med neste post skulde oc ydmygst vorde tilstillede nogle collectanea om Hammers by oc biscop dom.

s. 280 5. Illustrissime Heros Mæcenas gratiosissime

Det er iche Min men andriss sehyld, at hossfølgende Collectanea om Hamers bye, imod løffte, saa seendræchtig deriss Excellence tilstilliss; de ere fundne effter een gl. præst paa 86 aar som i vinter bortdøde,: var mand saa løchelig at denne Christen Munchis bog, aff hvilchen dette schal være udschreven, kunde findiss, haabediss fleere antiqviteter at opdagiss.

Gud velsigne hendiss høygræflige naade, med deriss Excellence og alle høye anrørende, ad submissas preces.

Clientis devotiss
P. Krog.

Trundh. d. 17. Sept. 1698.

6. Nobilissime ac Amplissime Vir.

Jeg haffer i dag vel bekommet deriss høytærede ex(?) 28. passato med meldning om den Pergamens-bog, hvilchen effter deriss Excellencis høyædle Hr. Geheime Raad Moths gunstige befalning schulde nedsendiss; saa er det alt for een rom tiid scheet, og effter at Jeg fich advise derom haffer Jeg for nogle uger siden schreffvit Mine børn til i Kiøbenh. at de schulde ydmygeligst insinuere den udi høybem. deriss Exeellencis gunstige hænder, og Jeg haffde alt ventet og haaber denne stund det saalediss at være efter kommet, er det iche scheet, saa maa deriss seendræchtige Reyse fra Jylland være dessen aarsag; ellerss schal det schee ufeilbar, saa straxen de andkommer, saasom Bogen findess der paa stædet. Belangendiss een deel aff clericiet deriss collectaneer til det Norsche Lexicon, saa tør vel endnu efter haanden een eller anden steds fra noget indkomme. De siuniss at conferere med hin anden, og derfor er Jeg offter vorden tiispurt, hvad approbation at det til forne nedsendte kunde hafve bekommet? hvilchen method bæst var anstændig? saa lader det sig ansee som een eller anden premerede deriss verch indtil nærmere at see det udfald paa andriss Arbejde. Vilde Nobilissimus Vir meddeelt Mig een liden έπíϰρισιν over dette, saasom spargeriss til een Præst paa Sundmør under Bergens Stift, at være scheed var det eet Incentivum studii, og diss bædre gelegenhed dem til Arbejdsomhed at opmuntre. Vil hermed haffve Nobiliss. Viri(?!) gud til ald velsignelse troligen befalet.

Nobiliss & illumi additiss. in Dno.
P. Krog.

Trundh. d. 11. Novemb. 1699.