Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Lassen (1707-03-19)

KØBMAND JENS LASSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhafn d. 19. Marti A0 1707.

Efter orig. i AM. 447, folio. Henviser til sit brev af 7/9 og fremhæver, at da der forrige år ikke blev gennemført nogen distriktinddeling imellem havnene Stykkesholm og Kummervåg på grund af A. M.s sildige ankomst til landet, var dette til stor skade for ham og hans medinteressenter, da Stykkesholms købmand tilegnede sig hele Stadarbakke ting, som er nødvendigt for Kummervåg, for at denne havn skal kunne besejles, og minder om, at rentekamret har resolveret, at kommissærerne skulde ordne denne distriktinddeling, så at bægge parter kunde være tilfredse; Stykkesholms distrikt er desuden særdeles fordelagtigt — hvad alt bedes overvejet.

… »Udi dend sag i mellem laugmand Gottrup, og Monsr. Jon s. 281 Magnusen syselmand er dømbt for højeste ret, at laugmanden schal betalle til Justitzraad Müller for unødig stefne maahl 30 rdl. og til syselmanden Monsr. Jon Magnusen udi kost og tæring 30 rdl., fra det kgl. renttecamer haver quiteret hans Exelentz Alefeld og Hr. Etatzraad Rosencreüts, Hr. Ober Sechreterer Dohse er ved døden af gangen, udi deris sted er hans Exelens Holst og Etatzraad Johan Worm, forige renteschrifver Hr. Peder Rasmussen virchelig Cammerraad, Sr. Hans Munch forige Islands kiøbmand, er død og begrafven, saa er og Monsieur Magnus Sigvordsen af Brødre tunge, og Sigvorder Olafssen Islands studios død og begrafven.

Kongen af Sverig holder vinter qvarter udi Sachsen med sin gansche krigs magt, som bestaar ofuer 40000 mand, kong Augustus, har af staad den Polsche regering og krone til kong Stanislaus, der imod har Moscouiterne indtaget Polen, hand tillige med en dehl af Republiquen pretenderer een anden konge at ud velges, huor ledes der med vil ud falde lerrer tiden, beder om forladels for min dristig schrifvelse, og for moder hand det iche ilde optager, vil for resten have mig hans goede Afection recomanderit, og ynscher ieg udi nogen ocationer kunde verre hannem til tienist, huor til ieg er obligeret« …..

I dette brev er indlagt følgende egh. seddelnotits af A. M.: »Jens Lassen skref Amtmanden til til Landztinget, og begierte hand vilde contramandere vores ordonnance angaaende Districternes deeling«.