Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Edvard Hansen Londemann (1717-06-15)

SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON. Scheelund d. 15. Junii 1717.

Efter orig. i AM. 453, folio. Afsenderen er Torfæi søsterdattersøn, senere titulær biskop og nobiliteret Rosencrone. Adr. »Arnas Magnussen .. Franco Hadersleben«, samt portopåtegninger fra Hobro og Randers. Takker for god samtale forleden sommer i København. Vil benytte sig af »hans gode tilbud med at assistere mig med en liden sending til min moder« og beder derfor, hvad forhåbenlig »Hr. Secreterer Wielandt aldt mundtlig effter min missive har insinueret ham«, at A. M. gennem en købmand s. 284 vil tilstille hende i Island 20 rdl. i penge eller varer for samme beløb. »Det er mig ej liden fortrydelse, at ieg her i denne afkrog ej i disse vanskelige krigs-tider kand sende hende noget til hendis nytte; vil gud unde os fred i søen, at ieg uden fare kand sende hvad ieg vil herfra til Kiøbenhaun, hvor imellem farvandet er det sikkerste, skal hun med guds hielp blive forsynet med hvis hun kand behøve«.