Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Edvard Hansen Londemann (1723-12-16)

SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON. Scheelund d. 16. Decembr. 1723.

Trykt efter orig. i AM. 442, folio. Adr. »Hr. Arnas Magnussen«. Brevet handler om den efter Torfæus faldne arv.

Veledle og Velbyrdige Allerhøyestrespecterede Hr. Assessor,

Med tusindfold taksigelse erindrer ieg dend ære og stoore complaisance, som hand, saa vel sidst afvigte sommer, som saa offte tilforne, har beviist mig i hans huus, og findis derfore i høyeste og krafftigste maader forbunden. Jeg motte paa det allertienstvenligste fornemme, hvordan det er med dend norske mig og mine sydskende tilfalden arv. Torve og Elen i Island har med deris skrivelser af sidste Septembri ombedet mig, at ieg vilde antage deris part, hvilket og Gudrun her hos mig forlanger; beder derfore hiertelig, at velbyrdige Hr. Assessor vilde s. 285 beviise os dend godhed og lade dend ganske Capital, som os kand tilfalde, nedtrekke til Kiøbenhavn, at ieg derfra igien kand faa dend til mig. Jeg vil haabe, at, som auctionen længe siden maa være forbie, pengene og maa staa til rede, og var det meget ynskeligt, at vi med allerførste kunde faa pengene med vexel til Khavn, at ieg dem siden til vedkommende kand faa uddeelte. Dend gode ven, som overgiver dette, tager paa mine vegne behageligste information om alting, og ieg forbliver med allerskyldigste og største respect,

Veledle og Velbyrdige Hr. Assessor,
Deris ydmygste tiener
E. Londemann.