Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: C. J. Lund (1710-06-01)

KØBMAND C. J. LUND TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhaufn 1. Juni Anno 1710.

Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Adr. »Herr. Arnas Magnusen .. Schalholt«. A. M.s påtegning »annammet d. 9. Octobris«. .. »lefuer her nu udi een meget vanschelig besverlig tiid, ja een tiid som sluger alting op oc tærrer midler reent bort, saa ieg ønschet mangen gang oc fleere [med] mig, ieg oc min konne sad vel paa Ißland, til denne Onde tiid var ofuer«. Hans Exc. oberhofmester Holst har i høst haft bud efter en hest, som skulde være nedsendt af A. M., men som ikke er kommet. »Nu har dend gode herre begierl af mig i aar, ieg een for hannem vilde udtage, som hr. Professor mig hafde at lefuere, hvilchet ieg har belofuit oc giort for dend god anstalt, saa at dend forpflegning angaar, som de, som med schibet fahrer kand contribuere s. 286 til hæstens nøtte, der om maa ingen tvifl værre. Oc schulde saa falde, at schibet laaßet (nest Gud) paa een fremmit orth udi voris konges gebieth, da kand hæsten gaa der hen med, oc bædre farren end lige i Norge een lang tid, oc siden til søes igien oc blifue gandsche forderfuit - - - Af Hr. assessor Reguel Rasmußen har ieg hørt, som hafde meening hr. Proffessor fich ordre at komme her ud, om hand hafde noget videre at erindre vedkommende dend ny forpachtning«.