Danmarks Breve

BREV TIL: Gudrid Marcusdatter Bjarnesen FRA: Arní Magnússon (1707-09-04)

[ARNE MAGNUSSON] TIL GUDRID MARKUSDATTER. Skrevet udi Island d. 4. Septembr. 1707.

Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 453, folio. A. M.s egh. påtegning »I Monsr. Reitzer couvert«. Brevet er til enken efter sysselmand Hans Villumsen († 1705), som fra 1692 var bosat i Præstø, og hvis søn var E. H. Londemann (se Brevveksling med A. M.).

Til Mad. Gudrid Marcus daatter a Præstøe udi Sæland.

Ellers foraarsages denne min skrivelse der af, at jeg veed, at den sal. mand hendis kieriste bragte med sig fra Iisland, den sidste gang da de til sammens toge der fra, een deel islandske documenter, pergaments-breve, skiøder, og andet sligt, som nu venteligen er ingen mand til nøtte. Jeg troer hende maa vere bevist her om, thi der var een stor deel af slige sager paa Stocksøre, som mig af deres egen folk her i landet er bleven berettet. Saa falder nu min venlig og tienstlig begiering, at saa fremt disse islandske breve og documenter, helst de som ere skreven paa pergament, ere nu i hendes eie og giemme, at hun da vilde bevise mig det venskab, at laane mig dennem eller og selge for en billig betaling. Over alt icke lade dem forderves eller gaae under, indtil at jeg en gang i gien kommer hiem til Danmark. Mens skulde Hr. Mag. Euert Hansen have allereede s. 313 taget disse sager til sig, da beder jeg gierne, at hun vilde communicere hâm denne min ven- og tienst-lig begiering. Jeg er nu saa occuperet, at jeg icke faar tid til at skrive hâm til, beder ellers at helse hâm venligen fra mig, og sige der hos at jeg af hiertet glæder mig ved det jeg af en god vens bref haver fornummet, at det gaar hannem ønskeligen vel. Skulde bemte. documenter kunde betroes mig til laans, og til den ende sendes mig, da þad jeg gierne det maatte skee med Ørebacke eller Haunefiordz skibe. Kiøbmand paa Ørebacke er Monsr. Niels Therkelsen boende i Piilestræde, og kiøbmanden paa Haunefiord heeder Christoffer Jenssen, som formoedentligen er at opspørge hos sal. Hans Birckes efterleverske, boende (om jeg ret erindrer) i Stormgaden. Jeg vil, om jeg maae, til foraaret vente et lidet svar, hvor af jeg kunde see, om jeg noget kunde have at vente eller icke. Brefvet kand addresseres paa Skalholt bispegaard.