Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Daniel Mathesius (1707-04-23)

PRÆSIDENT DANIEL MATHESIUS TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhavn d. 23. Aprilis A0 1707.

Trykt efter orig. i AM. 452, folio. Indlagt er en liste over indkøbte varer, samt meddelelse om en udbetaling til Jon Thorstensen 24/5, hvortil A. M.s påtegning »Laa inden i Cancellie Raad Jacob Mathesii bref. Disse 25 Rdl. 4 & ere klare i mellem mig og Thorder Thordersen«.

Mon tres Cher Frere.

Jeg takker dig meget for din gode skrivelse fra Skalholt af 19. Septembr. sidstafvigte aar. Den fortreed, som min broder Jacob beretter mig at du paa din hendreise til Ißland haver udstaaet, giør mig hiertelig ont, vil dog haabe at den skade med tiden bliver forvundet og forglemt. Du skal have største tak for det mig tilskikkede æderdun, det kommer mig meget vel til pass, saasom ieg iblandt et og andet boeskab, som ieg tid efter anden indkiøber, ogsaa samler til een ny seng; thi ieg holder min egen huusholding undtagen min kaast, som ieg søger ved min ny-gifte broders bord. Ieg haver af din gage fra sahlkammeret incasseret for 2de terminer 493 rixdr. 2 & forfaldene fra 1mo januarii 1706 til ultimum junii og fra 1mo julii til ultimum Decembr. samme aar, deraf haver ieg igien, efter din villie, d. 2. Novembris 1706 betalt een vexel til Gisle Biarnesen paa 100 rixdr. og for varer, som med Sigr. Hans Birch dig nu tilstilles, udgiven 41 rixdr. 4 & 14 ß. giør i alt 141 rdr. 4 & 14 ß. som videre af indlagde regning dat. Kiøbenhavn d. 23. April. 1707 er at fornemme. Jeg vil ønske at de indkiøbte varer maatte være efter behag, og at de u-skadde maatte fremkomme. Mon frere lader mig ellers viide at ieg skulle levere til Jon Thorstensen 30 rixdr., dog med det tilleg, naar hand derom giør andsøgning, da som hand ikke endnu haver vaaren hos mig og begiert samme penge, saa haver ieg ey heller derom haft bud til ham, men mueligen hand tør endnu komme, og saa vil ieg imod qvitering levere ham dem. Min broder Jacob skal vist ogsaa have nogle penge for expeditioner og sligt, men som hand dermed ikke endnu er ferdig, saa veed hand ey heller hvad hand behøver, og ieg har ikke kundet opbie den yderste tid med at tilskrive dig; thi det kunde hænde sig at ieg da ikke saa lige s. 320 havde leylighed. Men hvad ieg efter dette datum paa dine vegne udgiver, skal rigtig blive specificeret, og dig siden communiceret. De danske maanendtlige aviser havde ieg i sinde at ville for dig indkiøbt, men som Monsr. Reitzer siger at hand vil skikke dig dem, saa har ieg det derved ladet beroe, naar du har dem, Mon frere, saa seer du deraf hvad mest remarqvabel nyt, som her i staden passerer, og i den hendseende er det u-nødigt at ieg sligt her ville forteile dig. Hvad ellers et og andet dit væsen og Cammeret etc. andgaar meddeeler min broder Jacob dig vel, som har dine forretninger under hænder. I det øvrige maa du være forsikret, mon Cher frere, at hvor ieg er tilstædeog der kunde talis noget til din præjudice, skal ieg derved skikke mig, som din oprigtige broder og ven. Amtmand Schelderup lader dig flittig helse, hand har vaaren her i staden siden Hellig 3 konger, bliver her og vel een tid lang endnu, formedelst tvende importantes processer, som hand er geraaden udi, den eene med biskopen i Trundhiem Doct. Peder Krog, af hvilken hand venter stor satisfaction, som ey heller, efter de omstændigheder ieg har hørt, andet kand være, den anden med een foget i Nordlandene navnlig Bræmer, som amtmanden fra sit embede har suspenderet, hvilken sag siunis og paa hans side at vil falde vel ud, den er allereede ved commissarier begynt. Monsr. Schelderup er ikke gift, veed sig ey heller nogen bruud, men skulle vel ikke lenge balancere om noget got þartie ham forekom. Ved de dig tilskikte varer er dette at observere, at een anden gang kunde du sende mig de blikdoser, som du har, baade til thee og caffé, saa kunde du spare de penge, som ieg hver gang for nye doser maa udgive. De 5 pund bøsse kruud, som du skriver om men ikke nævner enten det skal være flint eller groft, har ieg saaledes efter min gisning indkiøbt, nemlig 4 pund groft, og 1 pund fint som kand bruges til fængkruud. Af sukkeret ville du have 30 pund, men som du selv veed at det er ikke got at treffe det saa lige særdeelis med heelteller top-sukker, saa giør det vel intet at du nu faar 3 pund meere end du forlangte. Det pund rødt lak kaaster vel ikkun lidet, er dog got, men vil du een anden gang have det finere, skal det skee, thi her er een i byen som giør det. Sliberemmen var ond at faae, ieg fik den hos min barberer, og derfor maatte ieg for den give saa meget nemlig 1 .. (def.) &. Apotheker varene har ieg imod qvitering kiøbt paa Be[ck]kers apothek, undtagen bezoar draabene og sal volatile, som ieg har kiøbt hos Monsr. Duhm Hamborger Post, hvor ieg altid lader hente sligt formedelst det kommer fra Hamborg, og s. 321 pleyer at være got. Af bezoar draabene ville du ikkun have for 3 &, men som hvert glas, naar ieg kiøber dem hos posten, kaaster 2 &, saa kommer det dig 1 & hoyere end du det forlangede, hvor imod du igien haver fleere draaber. Det er gaaet lige saadant denne gang til med eenebær olien som forleden, at du ikke skriver hvad slags det skal være, thi pegelen af den som er ex ligno kaaster ikkun 2 &, og den ex Baccis, som er den tilskikte, kaaster 12 &, hvorfor ieg veed ikke om ieg har giort ilde eller vel ved ieg har taget den beste. Varene, som findes i den medfølgende pakkiste, som er merket A. M. maa varligen optagis. Nu ieg vil til slutning ønske dig guds trygge beskiermelse, lykke og ald behagelig velstand, og een god ende paa dine forretninger dig til fornøyelse, for blivendes altid

Din oprigtige broder og bereedvilligste tienere
D. Mathesius.