Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Daniel Mathesius (1708-04-14)

PRÆSIDENT D. MATHESIUS TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhavn d. 14. Aprilis A0 1708.

Trykt efter egh. orig. i AM. 452, folio. Sammesteds findes a. Fortegnelse på gods og varer indkøbt for A. M. og ham tilsendt år 1704, 38 poster til et samlet beløb af 114 rdl. 7 ß, hvortil en brevnotits fra D. af 20/5, der giver oplysning om godsets afsendelse; b. 2 folioblade (kopi), dat. Kbh. 28/2 1706 med regnskab over de for A. M. indkasserede og udgivne beløb fra maj 1702 til oktober 1705; balancerer med 1526 rdl. 4 mk., incl. 438 rdl. 4 mk. 11 ß udbetalte til A. M. 20/2 1706 — forsynet med A. M.s påtegning for at være befundet rigtigt.

I AM. 453, folio foreligger en liste med D.s hånd »paa det nyt ieg nu erindrer mig at være passeret siden sidst ieg skrev dig til«, 15 poster, omfattende udnævnelser, dødsfald og lign. 1703—4 (deribl. den polske resident Schades drab).

Mon tres Cher Frere

Af dit angenehme dateret Slitandestad den 18. Sept. 1707 fornemmer ieg ey andet end at du lever vel, hvilket er mig hiertelig kiært ønskendes at det fremdeeles maa continuere, og at du med god sundhed og helbred maa komme her hid til staden, hvor hend ieg fornemmer du har i sinde i aar at begive dig. Give gud samme din hidreise og andkomst her til steden, som siunes at være høynødvendig, maa giøre en forandring paa folks gemytter imod dig, hvor om …. (Udradering) uden tvivl ......... (Udradering), og er det derfor unyttigt for mig videre om den materie at melde. Det giør mig ont, kiære broder, at det dig forleden aar tilskikkede kruudt ikke kom vel frem, ieg tog dog derved ald den præcaution ieg kunde, derfor har ieg i aar intet villet befatte mig med at indpakke de dig nu med kiøbmanden Christopher Jensen tilsendte Apotecher-vare, men efter min begiering ere de indpakkede paa Apotechet, hvor de s. 322 forstaar det bedre end ieg, i medfølgende liden kiste merket A. M. Paa samme vare skikkes dig en copie af original recepterne, med prisen der hos, og har de kaast, efter Monsr. Becchers mig der paa givne qvitering med kisten og alt 14 rixdr. 5 & 14 ß. Vexelen til Hans Scavenius blev og strax betalt med 20 rixd. croner, er med lage 20 rdr. 1 & 4 ß. Dette er alt hvis ieg af dine hos mig staaende penge, siden mit seeniste brev til dig, hidindtil haver udgiven, Jon Thorstensen har ey endnu givet andsøgning om de 20 rixdr. hand i aar skulle have, men naar hand derom kommer til mig, faar hand dem efter din skrivelses formelding. Jeg har erindret Monsr. Reitzer om de pieces hand skulle skikke dig, med hvilke hand siger at det vel kand beroe indtil du selv hidkommer. Jeg takker tienstlig for det mig sendte æderduun, ieg havde ikke ventet noget der af, saasom skibet, hvor det var paa, forgik ved Engeland, dog fik ieg det omsider, men ganske vaat. Give gud nu vi maae see en(!) anden med glæde, og imidlertid ønsker ieg dig en lykkelig hidreise og befaler dig i guds trygge beskiermelse, forblivendis altid din

Hulde broder og bereedvillige tienere
D. Mathesius.

Fra A. M. foreligger intet brev til D. M., derimod i AM. 452, folio følgende memorialnotitser

President Daniel Mathesius 1706.

Dunenn er eg sendte med Eyrarbacka skipe mun hann nu hafa medteced.

sendt lista paa vare og apothekertöj.

nefnt um vexelen er eg gaf biskupe.

bedinn ad levera Jone þorsteinssyne 30 Rixdle, pá þá fordrar.

lata mig vita hvernig þessum utgiptum lydur ad áre.

at skrive mig noget nyt, eller sende mig de Maanedl. extracter af gazetterne om ham synes de duer.

at undskylde mig hos Skielderup at ieg ei skriver.

Cancellie Raad og President Daniel Mathesius. 1707.

Jeg vil formoede den packe æderduun er nu alt hâm i hænde, som gick bort med Haunefiords skib.

at telle Jon Thorstensen 20 Rdler paa min tieners (Thorder Thordersens) vegne naar hand derom giør anmoding.

at hand vil betale den vexel paa 20 Rixdler Croner, som ieg hâr udgivet Assessor Hans Scavenius.

Sendte 7 Seddeler paa nogen medicamenter hvor af α ß. vare for mig, δ fyrir Olufu Arnadottur. ε . fyrir Vilborgu. ζ. fyrir Orm, a γ. stod Ranveig (kann þiena Katle Palss.), á η. Thorder Thorkelsens Commission, non tarnen erat.

ad senda mier þetta og Sedlana sialfa med Hafnarfiardar skipe, Christoeffer Jensen, eller med Örebacke skib om det gaar för bort.

Eins villde eg Reitzer giörde.