Danmarks Breve

BREV TIL: J. Mathesius FRA: Arní Magnússon (1707)

[ARNE MAGNUSSON TIL KANCELLISEKRETÆR J. MATHESIUS.] [Island 1707.]

Efter egh. koncept i AM. 449, folio. Over- og underskrift henhv. »Mon frere« og »Tuus Totus A. Magnussen«. Vistnok tillæg til et udførligere brev. [Prokurator] Bertel Biørnsen har tidligere i en sag gjort vanskeligheder þå grund af det ubestemte udtryk i missivet ang. sagens foretagelse »indtil høieste Ret 1706«. A. M. vil derfor gærne ang. den nu forestående sag have ind i missivet »indtil begyndelsen af høieste Ret 1709« eller lignende. »Thi ellers blef ieg herved forhudlet, og maatte enten blive to vintere over i Danmark, eller drage her hid igien før end der gick dom i sagen, hvilket ieg icke vilde for nogle 1000 Rixdler. Thi om end skiønt sagen i mine tanker er rede og uden fare for mig, saa kunde den dog ved en Procurators uagtsomhed, eller udeblivelse af en circonstance, fordærves, og ieg saa med det samme komme om ald min reputation, som, næst guds hiælp, ingen fare staar, om sagen blef ageret me præsente«. Sml. Arne Magnusson, Embedsskrivelser nr. 94.

Fra et ældre brev indeholder AM. 452, folio følgende memorial-notits »1706. 10. 7bris. J. M. um svar uppá Söguna 1704. mentionerad atskilianlegt um lödurmennsku Arnbiarnar og Gottrups ofsa. let mig eins gillda þo hann þad synde. — allt þetta mætti hann tæta i sundur«.