Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Holger Nielsen Olivarius (1729-08-19)

PROVST H. OLIVARIUS TIL ARNE MAGNUSSON. Ørsløv d. 19. August (1)729.

Efter orig. i AM. 452, folio. Adr. »Prof. og Assessor Arnes Magnussen«. Har gennem biskoppen modtaget A. M.s brev til ham om sin fordring i afg. Hr. Anders Frantzøns bo, nemlig 19 års pension af kaldet, »men som eblet falder icke langt fra roden af træet, og børnene med deris morbroder procurator Jochum Lorentz Sander, der boer i Eggisløv hos dem, paastaar at der findis intet i hans kaldsbrev om den pension«, uagtet bevis foreligger i den autoriserede herredsbog, »allene som disse arvinger har adskillige mundheld, en tid siger, at de vil gaa fra arv og gield, en anden tid finder de paa andet«, beder han A. M. om formelig regning þå behørig papir »paa det at denne procurator med sin suite kand betagis sin disput i den post, og dersom det formedelst deris practicabilia icke skulde strekke til gielden, og noget pro qvota decourteris, velædle Hr. Professor kunde bekomme enten alt, eller det meste af sin fordring, det jeg aller s. 349 skyldigst skal vigilere for; og glæde mig ved, om jeg enten dermed, eller noget andet her i vor egn kand være Hr. Professor til nogen velgefald«.