Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Holger Nielsen Olivarius (1729-11-30)

PROVST H. OLIVARIUS TIL ARNE MAGNUSSON. Ørsløv d. 30. 9br. 1729.

Efter orig. i AM. 452, folio. Adr. som foreg, (dog Arnas). Har modtaget A. M.s brev af 9. 9. med indlagt regning i Hr. Anders Toxverds bo, som alt har sin rigtighed ang. præstens årlige pension til Københavns universitet (3 rdl. 1 ort 8 ß), »men som nu da skifftet var paa pynten at skulde sluttis, thi naadsens aar har opholt det, som er icke ude førend til 1. Mart., saa søger arvingerne, og faar Hans Majestets bevilling til 2de commissarier at forrette skifftet, nemblig byefogeden Jørgen Lauritzen i Corsøer, som ellers en lang tid er bekient for en procurator, og byefogeden i Skielskiør Hans Nielss. Stub, af hvilke ingen skulde blive betroet 10 rixd. af dem som kiender dem, og arvingerne med deris morbroder procurator Jochum Lorentz Sander giør alt det de kand for at eludere baade retten og creditorerne«; beder derfor om den afd. præsts revers af 2. 8. 1703, hvis i sectio 3 indeholdte forpligtelse citeres, »thi som disse commissarier vil bruge alle de svinker de kand, saa vilde jeg, at de faar ald den riktighed, som faais kand«.