Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: P. Poulsen (1699-08-25)

P. POULSEN (SENERE SOGNEPRÆST) TIL ARNE MAGNUSSON. Oxford d. 25. Aug. 1699.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsieur Arneas Magnus mon tres honorée Amy a Copenhague. Franco Hamburg. At atleggis enten til Hr. Geheime Raad Mothis eller Hr. Justiz Raad Römers«. Ifg. A. M.s påtegning »Annammet d. 25. 7bris«.

Monsier et tres cher Amy.

Jeg beder, at min dristighed maae holdis mig til goede i at besverge mon Maitre med disse faae linier, huilchet Jeg iche vilde giøre, huis Jeg iche regarderede paa hans angenemme conversation og goedhed imoed mig, huilchen Jeg vil formoede at hand stedse continuerer, med forsichring at Jeg er gierne til all tieniste, om nogit af mig kand udrettis. Aarsagen til denne min schrifuelse er en begiering giort til mig af en Engelsche lærd Mand, ved nafn Georgius Hickesius, som har ladit udgaae en boeg, cui titulus: Institutiones Grammaticæ Anglo-Saxonicæ, et Mæso-Gothicæ: Grammatica Islandica Runolphi Jonæ, Catalogus Librorum Septentrionalium, cum Edwardi Bernhardi Etymologico Britannico: og som hand nu achter at lade udgaae en nye edition af samme sit verch, fattis hannem auxilium ad augendum Catalogum librorum Septentrionalium hâr hand derfore iche alleniste schrefuit mig til, mens endoeg talt med mig, begierendis, efftersom Jeg hafde conoissance med mon Maitre Jeg da vilde schrifue hannem til at hand hannem vilde communicere veterum s. 364 Danorum, Suecorum, Islandorum, tam eorum, qui in Archiuis adhuc delitescunt, quam qui Doctorum curâ in publicum prodiêre, Catalogum, saa som hand forsichrede sig at tres cher Monsr. hannem derudi best kunde hielpe; Monsr. nafn var hannem alt tilforn bekandt ved en Suensche, saa D. Hickesius sagde mig, at hand til min Herre hafde schrefuit, og sendt et exemplar af hans egen boeg, og et exemplar af Monsr. Worms boeg, som ligger her in Theatro Sheldoniano ufuldkommen, og var at ønsche propter certas causas, at dend kunde blifue fuldendit, huorudofuer, om Monsr. taler med Monsr. Worm, som Jeg beder min respect at maae formeldis, kunde hand vel giøre en liden erindring derom. Huis derfaare Monsr. vilde giøre D. Hickesius dend tieniste, hafuer hand ofuer mig alleniste at befale, og kand derudofuer giøre en convolut uden om mit bref til en Mand i Rotterdam sc. A Monsr. Martin Croogh Agent de sa Majesté le Roi de Pologne, wonende op’t Reistuyn tot Rotterdam, saa faaer Jeg det vist noch. Alle goede venner beder Jeg maae hilsis; taler Monsr. med Mag. Thura beder Jeg hand vil hilse hannem fra mig, som har en complement fra Mag. Dodwello at aflegge til hannem. Au rest Monsr. je suis toujours Votre tres humble.

P. Poulsen.