Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Niels Randulf (1698-08-29)

BISKOP E. N. RANDULFF TIL [ARNE MAGNUSSON]. Bergen d. 29. Aug. 1698.

Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Det i brevet nævnte missive fra Moth, utvivlsomt konciperet af A. M., aftrykkes under brevet efter en afskrift med skriverhånd (ligeledes i 1057) med underskrift egh. tilføjet af A. M. Vedlagt R.s brev er A. M.s egh. uddrag af et brev fra R. af 2. aug. (til Moth?), som ligeledes gengives nedenstående.

Velædle Her Archiv-Secreterer.

Saa som Hans Excell. Her Geheime Raad oc Ober Secreterer Moth ved sin Missive af d. 16 Julii nest afvigte har begieret af mig, at Jeg ville med første leilighed til skibz nedsende hvis gamle Documenter som her ved stædet findis til de Norske Antiqviteters illustration, oc udi sær det gamle Registratur paa pergament kaldet kalfskindet oc det same til hannem addressere, da haver Jeg alt for 4 uger siden ladet Hans Excell. forstendige, at huad gamle Documenter som her paa stædet udi forige tider haver vænt, ere ved de tvende store Ildskader som gick over Byens domkircke oc Bispegaarden, blefven forkomede oc udi aske forbrendte, saa her nu intet af saadant meere findis, undtaget it Fragment af det saa kaldede kalffskind, som Jeg nu s. 365 effter løffte til hannem nedsender, med venlig begiering, naar hand det haver gennem læst, at hand da ved sicher leilighed ville det igen mig tilskicke, imidlertid befaler hannem med alt kiært under Gudz naadige varetegt, forblivendis

Hans Tienstberedvilligste
E. N. Randulff.

Til D. Randulf 16. Julii 98.

Velædle velærverdige Hr. Biskop.

Som mand denne tid er omhyggelig for at samle hvis documenter, som til Norske antiqviteters opliusning kand vere tienlige, og der icke paatviflis at io ved hans Domkirkes Capitel, saavelsom andre steder, slige gamle monumenter ere at finde, saa beder jeg hand ubesverget vilde lade til sammen søge og med første leilighed til skibs herhid sende alle Norske pergaments breve, læslige og ulæslige, tilligemed hvis skrefne bøger eller andre saadanne documenter ældre end 1550, som der ved Capitelet eller i stiftskisten kand befindes, især en gammel registratur paa pergament i 4to, kaldet: Bergens Kalfskind, som foregives der paa stædet at forvares, saavelsom hvis andet hand vel mueligen kand have at contribuere til bemelte Norske antiqviteters illustration. Det som i saa maade herhid sendes kand addresseris til Kongl. Archiv-Secreterer Arne Magnussen, som det med forderligste skal igiennemsee, og siden ved god leilighed ufeilbarligen til bage sk icke. Jeg forsickrer mig om hans redebonhed herudi, og udi det øfrige nest ald velstands ønske forbliver

Matthias Moth.

Hvad andre documenter (end Kalfskindet, den saa kaldede pergaments registratur) oc gamle pergamentsbrefve som her ved domkirken oc bispestolen i forige tider hauer været ere besønderligen ved den skadelig brand som anno 1620 gick her ofver byen (da baade domkirken, saa oc bispegaarden blefve opbrændte) blefne opbrændte oc bortkomne. Randulff 1698 d. 2 Aug. — Hand skrifver oc at hand siden hans ankomst til stifftet icke hâr der paa stædet fundet noget andet af gamle monumenter end forbemelte Kalfskind.