Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jacob Michelsen Rasch (1707-04-09)

[REKTOR J. RASCH TIL ARNE MAGNUSSON.] [Christiania 9. april 1707.]

Fra orig. i AM. 453, folio. Neden aftrykte seddel er indlagt i et brev fra J. Rasch til prof. Chr. Reitzer af 9. 4. 1707, som besvarer en fra A. M. fremsendt forespørgsel, som det ses af brevets indledning: »Jeg kan sandelig ej erindre mig meere om den handel, monsieur Arnas Magnusen ommælder, end som inlagde zeddel udviiser, om det, med miin ærbødigste hilsen, maatte blive ham tilmældet«. Sml. i øvrigt Arne Magnusson, Brevveksling med Torfæus s. XVIII—XIX.

Hr. Professor Arnas Magnusen kan ej faa av mig anden underretning, end, da han første gang rejste til Island for 4 a 5 aar siden, fik jeg vel eendeel av ham, men forseglet i een pakke, hvorfore, om jeg ret alt erindrer, tillige og for nogle penge han da fik miin qvitering; og dette har monsieur Thormod faaed; hvad der fantes i pakken veed jeg ej. Nu sidst han rejste her s. 366 fra, fik jeg ej noget uden et brev fra Thormod og uden tvil den revers Liebe havde givet fra sig angaaende noget, som til Series Regum Daniæ skulde trykkes, jeg erindrer mig ej heller dette vel, dog dette veed jeg nok, at ligesom jeg fik det uden qvitering, ti det bestood av 2 eller 3 papirer, saa leverede jeg det og fra mig til Thormod uden qvitering, Og som jeg intet der om hos mig selv har antegnet, saa kan jeg ej qvitere videre derfore, ti jeg erindrer det ej. Det skal være mig en sær fornøjelse, at fornemme det gaar Hr. Arnas Magnusen vel, ti han er min synderlige ven. Jeg har hid til i Norge ej kundet samle noget, som min avsched var med ham, rem literariam anrørende, jeg giør mit beste at faa opspurt noget.