Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: P. Rasmussen (1710-06-12)

RENTEKAMMER-KOMMITTERET P. RASMUSSEN TIL ARNE MAGNUSSON. København (Haf.) 12. Juny A. 1710.

Trykt efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Synes at være svar på det i s. 367 A. M.s foran anførte meniorialnotits berørte brev. — Ifg. påtegning af A. M. modtaget 9. oktober.

Velædle Hr. Archiv Secretaire. Synderlig gode ven.

Hans stedse-ærede skrivelser af 14. og 17. Sept 1709, er mig ved da hiemkomne skibe, fra hands kiereste bleven tilstilled; dend mig tilsente Suppl. angaaende dend seeniste afkortning i hands tillæg for dend Iislandske Commission har ieg holt tilbage, da ieg fornam en anden af lige indhold var indkommen i Camret, fra hvis haand vid (!) ieg icke, dend blef kongen foredraget, men derpaa falt icke anden resol. end den som Sl. Dose i sin tid og i samme materie erholte: saa ieg seer intet her ved omstunder er at giøre, med mindre det i dag eller morgen, naar Commissionen vel er til endebragt, og bliver behagelig, kunde være at erholde da mand foruden skulle have at formode særdelis kongel. naade, for saa besverligt et arbeide. Dend allerunderdst. Suppl. hand ellers skal have sent til en god ven, om at maatte komme hiem i aar, har ieg gandske intet fornommed til; saalidet som til, at noget angaaende dend fortredelighed hands broder Jon Magnussen er geraaden udi med hands pige, her i Camret er indkommen, enten fra Hands Høye Excellences fuldmegtig der i landet, eller nogen anden; skulle ellers derom noget over langt eller kort indkomme, skal det blive i agt tagen hvis hand derom forestiller og giver ved haanden. Forresten har ieg ei vidre at til melde ham; uden hiertelig yndske ham ald velgaaende og en fornøylig ende paa denne forretning, at vi en gang med alle maa sees her med fornøyelse, end dog tiderne siden vi sidst taltes ved, meget har forandred sig, og end icke saa fornøylig som vel har haabtes og haft anseelse til p. (?) hvorom vel andre hands venner giver nermere efterretning, ieg alleeniste hilser ham fra min kone og mig med forblivende

Min høytærede herr Secretaire

hands tienestberedferd. tiener
P. Rasmussen.

P. S. ieg hafde ner glemt at formelde ham min kones respect og megen tacksigelse for den sendte æderduun, som hun bliver i gield for, indtil hands gud giver lyckelig overkomst. Ad.