Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Reitzer (1708-04-03)

PROFESSOR C. REITZER TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhaun d. 3. April 1708.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arnas Magnussen«.

Min Herre

Saasom jeg meget silde fik at vide, at dette skib skulde gaae bort, og jeg foruden det paa denne tid er overiled med sager, da tiener denne min skrivelse ikkun til effterretning, at jeg sender Hannem effter begiering 2 riis papir, 1 hollansk ost og nogle aviser. Beder derhos om forladelse og louer med første igienkommende leilighed at skrive Hannem vitløffteligen til samt skikke hvad bøger, som kand bekommes. Og imidlertid maa Han være forsikred at jeg af mit ganske hielte er

Hans ydmygste tiener
Chr. Reitzer.