Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Frederik Rostgaard (1695)

F. R[OSTGAARD] TIL ARNE MAGNUSSON. [Paris 1695.]

Trykt efter orig, i AM. 454, folio. Defekt ved bortklipning for oven; fra [ overstreget. Adr. »A Monsieur Monsieur Arnas Magnussen a Leipzig. Bey dem Fransösischem Koche in der fleischer gasse«. Til brevets nu tabte indhold sigter vistnok A. M.s påtegninger »om literaturam Gothicam N. T. Ulphilæ er ei correct. Ghronicon Sialandiæ«.

....... Udi Oxfords og andre Bibliotheker i Engelland hâr ieg nok søgt efter Codices Manuscriptos af Saxo Grammaticus og Ælnothus Monachus, men forgiævis. I min tiid var Catalogus MSSorum vel under persen, men ikke nær færdig ieg hafde vel noget deraf til at læse, men saasom det var i løse ark, og intet register til hielp saa var det baade besværligt og mand fandt snart intet af det mand vilde gierne see, men nu troer ieg vel at dend er ferdig saa dend, som nu kommer til Engelland eller kiøber sig Catalogus, med liden umage kand faa at vide hvad der kand havis. Der var meget got inter MSSa Francisci Junii: og omendskiønt ieg fik een good deel afcopieret, af del ieg ynskede; saa lood ieg dog megit arbeid efter mig, som mine efterkommere kand tage fat paa. Det er mig i det ringeste een stoor fornøielse at ieg fik nesten alt det afcopieret og ferdigt, som ieg hafde begyndt paa, og som hørte alt til een materie nemlig Tatiani Harmonia Evangelica linguâ Alemannicâ (som Otfridus og Willeramus), adskillige Glossaria Francico-Latina & Latino-Francica, Hymnos Francicos, vide omnino Junium in discursu illo de MSSis suis, qui præmittitur Glossario Gothico, etc. som er een temmelig good collection og var mig et langt arbeid; men skal kandskee i sin tiid være mig til good nytte, om ieg faar stunder, at giøre ved voris nordiske Sprog, det som Menagius og Skinner have giort ved Fransk og Engelsk. i det ringeste kand de Manuscripta ieg har, og de faa 2 eller 3 Monumenta som ere trykte, men snart ingen stæder at bekomme (thi hvo kand finde Otfridum eller Willeramum) fortiene at blive trykt i et corpus til sammen, heldst naar mand excerperer af Goldasto hvad hand har, naar mand faar copie af det glossarium som er til Florentz, og naar mand fik confereret Otfridi codicem MS. som er til Wien de quo Lambecius. Jeg ynsker morgen og aften at faa et exemplar til kiøbß af Otfrido og Willeramo. Af Otfrido hâr ieg aldrig seet mere end 4 exemplaria og af Willeramo lige saa mange. Junii observationes in Willeramum har ieg Gudskelof faaet.

Robertus Elgensis kunde synis at være Elyensis, thi Ely, om ieg ikke târ feyl, er et biskopßdøme i Engelland som ligger strax ved Cambridge og kunde det være fortrykt og sat et g for s. 396 et y. [Hand værer saa good og lader mig vide hvor hand reiser hen naar hand forlader Leipsig, item hvad Landmænd der nu ere — — — — (Defekt ved bortklipning) har forhvervet sig — — — landmænd er hannem og alle dennem skyldig, som lade sig — — — (c. ⅓ linje mgl.) end at udvise i gierningen, at ald deris arbeide tiener til fædernelandets og nationens gloire. Jeg beder endelig at skrive mig til, før end hand forlader Leipzig, og sende mit breev under couvert til Johan Kreft i Hamborg. men uden paa mit breev skriver hand min addresse paa denne maade: chez Mr. Marquet Marchand Tapissier à l’Ange, rüe de Seyne, Fauxbourg St. Germain, à Paris. Thi Jeg hâr forandret mit logement.

Jeg meener at blive i Paris til begyndelsen af September. Og siden, efter at have giordt dend store tour i Frankrig, at gaa over Lyon, Geneve, og Turin ind i Italien saa jeg kunde være neste carneval i Venedig. Beder at skrive mig alt det nyt hand veed om det end var ½ aar gammelt. Jeg er hans gamle ven og Tienere

F. R.