Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Scavenius FRA: Arní Magnússon (1707-09-14)

[ARNE MAGNUSSON] TIL ASSESSOR H. SCAVENIUS. 14. sept. 1707.

Trykt efter egh. orig. i AM. 452, folio. Memorial-notits fra et brev.

Cancellie Assessor Hans Scavenius 14. 7bris 1707.

Jeg hâr bekommet Thorodds documenter, loubøgerne og høieste Rettes dommen, takker.

sendt for de udlagde 20 Rixdler en vexel paa CancellieR. D. Math, paa 20 Rdler Croner, dat. Slitandest. 12. 7bris.

Til rente af pengene (so stod þar) sendt en packe æderdun merket H. S. 20 pund, som Cancellie Raad Jac. Math, lader levere (NB hann først)

ad aare kommer ieg hiem, stæfnet for høieste ret,

Derfore giør ieg ingen anstalt om hvis hand hâr fortient paa Thorodds sag, skal giøre det got naar ieg self kommer.

Indlagt er kopi med skriverhånd af en veksel (egh. undertegnet »A. M.«) på 20 rdl., dat. »Slitandestad udi Stadersveit vesten paa Iisland d. 12. 7bris Anno 1707«, stilet til Cancelliråd D. Mathesius, at udbetale til Assessor Hans Scavenius.