Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ove Schelderup (1703-05-09)

[SENERE AMTMAND] O. SCHELDERUP TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhavn d. 9. Maj 1703.

Trykt eiter original i AM. 453, folio. Indholdet er, til fremhævelse af testament-konfirmations oplysningerne, af A. M. delvis overstreget. Adresseret til A. M. med åben plads for opholdsstedet.

Monfrere

Din angenehme Skrivelse med forleeden Aars Post, er mig vell indhændiget, og fornemmer gierne deraf din løckelige ankomst dertill stedet, saavelsom at du dend tiid levede vell, og ønscher Jeg at dette maatte finde dig ved god hilsen. Vennerne her ved stedet lever Gud schee lov alle vell, og troer Jeg nock at Een hver af dem schriver dig till, hvormed de allerbest kand beviise at de lever, effter dend maade at argumentere paa, som du bruger i dit brev till mig. Nu meener Jeg vi snart maae forvente dig her till os, og at du med første schall blive keed af at boe udi verdens Ende. Dog hvad schall Jeg sige? Jeg troer vi med første faaer hin anden at see in eodem Parallelo sc. Æqvinoctialis, thi om Gud vill, og Jeg faaer forlov dertill, acter Jeg mig denne Sommer op til Trundhiemb, som ligger paa samme høyde som Een deel af Island; Angaaende det du begiær at viide hvad det har at siige at der udi Confirmationer paa Testamenter nævnis Siette og Tiende Penge, da veed Jeg icke det schall betyde andet, end i fald nogen schulle testamentere hans Midler till Een Uden-Rigs Mand, thi dersom kongen i slig tillfælde simplement schulle confirmere saadan Eet Testamente, da cederede hand implicitè hans Siette og Tiende Penges Rettighed, i det Testamentet lydde paa at Samme Uden-Rigs Mand schulle have alle Testatoris Midler, hvilcken clausula, effterat dend af kongen havde faaet biefald, icke kunde taale at dend ringeste deel af Midlerne Samme Mand blev fratagen; Og till Saadan dispute at forekomme er min tancke at kongen reserverer sig expressis verbis hans Siette og Tiende Penges Rettighed. Søebøtkers Sag er endnu icke kommen till Endelighed, imidlertiid er hand i Arrest paa Toldboden, og nu, som mig er berettet schall være dødelig svag. Obersecreterer Doses fornavne er Ernst Ulrich. Hvad nyt her siiden din bortreise er passeret veed Jeg at Assessor Mathesius meget soigneusement har anteignet, hvorudi du finder fuldkommen fornøyelse; Ved Søe-Staten er intet passeret, uden at Justitz Raad Schiøning er død, og viides icke hvem der kommer i hans sted. Baarfoed og Raabe ere blevne Schouter by Nacht; Bille er bleven Commandeur Capitaine og har forlat Cadet-Compagniet, mens i hans s. 402 Sted er Tamsen kommen, som er bleven Capitaine ved Samme Compagnie. Commandeur Capit: Juul er alt gifft og hiemfaren med Sl. Admiral Bielchis datter, hvormed Jeg nest Guds beschiermelsis forønschning, forbliver

Din hulde broder og beredvilligste tien(er)
O. Schelderup.