Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ove Schelderup (1704-05-19)

AMTMAND O. SCHELDERUP TIL [ARNE MAGNUSSON]. Kiøbenhavn d. 19. Maj A0 1704.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio.

Mon cher Frere

Af dit angenehme med sidste Seiglende Post haver Jeg med fornøyelse fornummet at du liider vell, hvilcket Jeg ønscher fremdeelis at maae continuere. Enfin Monfrere voris correspondence er nu sur le point till at expirere, thi Jeg fornemmer at din sejour der paa Island endnu vill vare i mange Aar, Og nu har hans Majst. ladet see dend Naade imod mig og giort mig till Amptmand over Nordlandene i afgangne Spledts sted, som succerede afgangne Heideman, hvorover at brevenes løb fra Island igiennem Kiøbenhavn og till Nordlandene vill blive meget langsom og vitløfftig, dog icke dismindre effterdi der er Et halv aar i mellem at Skibene kommer og de igien gaaer, Saa kunde det meget vell lade sig giøre naar dine breve kommer her till Kiøbenhavn om høsten, at Jeg da kand faae dem till mig udi Nordlandene og sende mit svar her hiid inden foraaret paa hvilcken maade vi dog altiid kand have nouvelles fra hin anden. Jeg laver mig ellers alt hvad Jeg kand till at reise herfra, og Jeg meener nest Guds hielp at det skeer først in Iunio. Hvad nyt her paa Eet aars tiid er passeret troer Jeg at Messieurs Mathesierne stycke-viis refererer dig; Ellers Søe-Eetaten angaaende, Saa er der giort anstalt om at der i Norge schall enroulleris Søe-folck til Kongens tieniste, som compagnie-viis bliver indrettede, og ere der opschickede Søe-Officerere som schall commandere dem, hvoriblant ere Comm: Capit. Mickelsen som schall commandere ved Christiania district; Com. Cap. Hvitfeld ved Christiansands; Com: Gioris Nybur ved Stavangers; Com: Cap. Trojel ved Bergens; Og Com: Thiis Nybur ved Trundhiems District; Og Admiral Geede er reist derop for at have Ober-Directionen ved Samme Søe-Milices indrettelse. Nôtre Frere Daniel Mathesius er bleven Præsident i Under-Admiralitets Retten, og tillige Cancelllie-Raad, i afgangne Justitz-Raad Schiønnings sted. Kongen reiste herfra d. 14 Maj for at besee Norge. s. 403 Vennerne her ved stedet lader dig alle paa det flittigste hilse, hvormed Gud befallet af

Din hulde Broder og beredvilligste tienner
O. Schelderup.

I brevet 9. 5. 1703 er indlagt en seddel med følgende (overstregede) optegnelse »Sveno Erici Decanus Nidrosiensis fecit hoc opus per familiarem suum Petrum Botolphi, anno Domini millesimo qvadringentesimo sexagesimo qvinto. ora pro eis«. Hertil bemærker A. M. »habeo alibi. Jeg matte vide om det var udhugged i stolene, eller paa veggen«. På bagsiden har han med blyant skrevet »En opskrift over Canicke stolene i Throndenæs kirke i Senien som haver veret en gammel Dom kirke. fra Amtmand Schelderup«.