Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: L. H. Scheving (1707-12-06)

SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON. Møderuelle Closter d. 6. December Ao. 1707.

Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Adr. Schalholt. Ifg. A. M.s påtegning »annammet 10. Febr. 1708«.

Edle Hr. Archiv Secreter Arne Magnussen

HøytErede ven og gunstige vellyndere Tienstl. salutem.

Jeg hafuer Hr. Secreter høylig at betake hans store beuiste høflighed og yndelige conuersation nestledne Øxeraa alting som ellers tilforn, huilchet mig des mere forbinder at findis till hans tienneste effter ringe leilighed nar paa eschis. Og skall mig stædtze af hiertet kiert verre hans behagelige vellgaaende altid s. 407 at maa fornemme, som ønskes at maa fremholde. Vi her udi huußet effter afstaane strenge sygdom lefuer nu ved temmelig helbred lofuet verre Herren, ellers hafuer same sygdom bort kaldet mange smoke fornemme og almue folch huor med fuldte dend gode smoke mand sal. Haldor Einerßen med kierreste og k. søster, prousten sr. Jon og mange andre, 3 af mine smaa børn kalte gud og i samme syge, derforuden stor megnde af gaat boende og tienneste folck, saa det er ønkuerdigt at hørre alle stæder fra, saa en dehll jorder er alt udi øde og leiequillerne bortaget, end fleere det vill blifue huem der lefuer till foraaret baade for landbønder og tienneste folch som nu fleste ieg tillige med mange andre har stor mangel paa, Herren laue og forandre alting till det beste, saa at det bedre maatte udfalde end er at see for menniskelige øyen, og maa sige at de er løcksalig som chrestelig er forløst fra denne syndige verden, hen ved 15 a 16 præster foruden studerende perßoner hørest i norder stifftet at verre bortkaldet, herren sende gode mend i deris stæd, hen ved 80 mennisker er bortdøde af dette sogn, saa det uill blifue en temmelig sum af dette land som dette aar er bortkaldet, Herren forbarme sig ofuer dette arme land og gifue de beste raad saa at det ei aldelis under gaar. Høebieringen forhindret denne store suaghed storlig huor sygdomen om dend tid begyntes, veirligheden dog i høest gud verre lof temmelig, Slagter skibene giorde temmelige reißer og af seiglte i September gud beuarre dem alle, og gifue os gode tiender med dem hid igen ett andet aar. Sal. Haldor Einerßen og ieg var gandske resolveret at ud seigle effter forkyndte Kongl. stefning end formedelst denne suarre sygdom maatte vi begge afßlaa voris forsætt, sal. Haldor var komen i kiøbsteden med sitt tøy og mit om bord, maatte dog ey hielpe, for saa at beroe till ett andet aar, saa at ieg da kand giørre selskab med flere gaat folck Herren gifue da till løke paa samtlige sider. Effter Hr. Secreteres anordning om Gottrups udseiglings told, da lod ieg forkynde de Hr. Commissariers anstalt som af indlagde tingsvidne kand eragtes, der effter kom sygdomen paa, saa at en dehl af de som var tilset at samen tage af almuen er nu bort døed, saa ieg kand ingen rigtighed der om gifue paa denne tid før end ieg for videre forspurt mig der om, formoder der forre at det af de gode Herrer vell ansees, og har nestleden sommertid effter høest og till dato vorren meget beßuerlig og er, indtill Herren det igen opretter, daglig er gud endnu at bort kalde da en da anden hisset og her udi sysellett, saa gud maa vide huad effter s. 408 lefuer, Herren forbarme sig ofuer os og dempe denne strenge sygdom, saa ei alt bort døer, dog bor mand at lade sig vell befalle og gifue sin villie under Herrens. Dette saa ringe og velment beder ieg min Hr. Secreter vell optage. Der nest hannem med alt kiert till behagelig velgaaende gud trolig anbefallet nest tienstl helsen fra mig, kierreste k. moder og mine smaa, i sær fra min lille Hannes med tachsigelse for Hr. Secreteres beuiste gode mod mig og ham

Nest forblifuende Hr. Secreterers t. sk. t. a.
L. H. Schieffuing.