Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: L. H. Scheving (1710-07-19)

SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON. Øxeraae Landsting d. 19. July 1710.

Efter orig. i AM. 443, folio. Adr. »formodendis udi hans Commissions forretninger paa Vestfiord«. Takker for behageligt samvær i København og et på landstinget modtaget brev. Den med biskop J. Vidalin indgåede handel er bragt i orden ved et besøg i Skalholt. Derefter fortsættes:

Dette begierte gamle bref som min Herre begier at uide om mig eller closteret(!), da var mig meget lidet og nær slet intet lefuert af huis ieg mig kunde effter(!), vden huis ieg siden hos gode venner har bekommet. End fech ieg dend ære at min Hr. kom udi Vødle syssell schall ham effterladis alt huis i mine hænder kunde verre ham till tienneste kunde verre Huis her s. 409 selsomt paa dette landsting passerer, da mone hans collegie og andre gode venners brefue ham communicere, thi vill ieg min Herre ei der med ophold giørre, allene huad Jon Reckuisens sag angaar, da mon de Hr. commissariers dom vorde vnderkient i dend sag, de andre faae at beroe dette aar efftersom ieg fornemmer. For resten vill ieg hafue min Herre min ringe persohn till dett aller bæste recommodered, og tager mig till ære at maatte verre hans ringe ven og tiennere. I det øfrige vill ieg hafue ham med alt kiert gud trolig anbefallet, Næst tienstl. helsen fra mig og kierreste forblifuer veledle Hr. Assessors

T. sk. v. og t.
L. H. Schieffuing mpria.