Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Hendrik Schrøder (1728-02-24)

H. SCHRØDER TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhaun d. 24. Febr. 1728.

Efter AM. 452, folio. Minder om sin og kones bedrøvelige tilstand, hans ejendele er beslaglagte eller pantsatte, hans kone syg og fortjænesten af den skole han har påbegyndt kun ringe. Sal. Hans Wichman [A. M.s hustrus 1ste mand?], som har været hans kones formynder, har ved sin forsømmelse tilsat 400 rdl. af hendes midler og har ikke holdt sit løfte om at godtgøre tabet — herom kan A. M.s kone være vidne, og til belysning af hans opførsel berettes et sammenstød mellem ham og H. S. i en vinkælder. Beder A. M. yde nogen erstatning for dette tab, selv om han måske kunde sige »hvad har ieg med dig at giøre, og huad kommer det mig ved som er skeed udi min salig formands tiid«. Skulde A. M. vægre sig herved, beder han om et lån mod obligation, til hans forhold bedres.

Hendr. Schrøder.

Indlagt er et brev af 25. 2. fra cancelliråd J. Wielandt, hvormed ovennævnte andragende fremsendes (»fra en forarmet mand, som ieg troer at have oppebæret forhen af Dem meget gott«), samt en forespørgsel af 2. 3. fra S. til W. om andragendets udfald.