Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: K. C. Sebeløw (1707-05-21)

K. C. SEBELØW TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhaun d. 21. Maji 1707.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Sml. nr. 482.

α et ω Vel-ædle Hr. Professor Arnas Magn(æ)us,

Min formodende gunstige gode ven etc!

Vel-ædle Hr. Professor Christian Reitzer haver af mig underskrevne fordret, end og ved citation til Consistorium d 21 Maji, den bog som I paa Sl. Hr. Poul Holms bøgers auction Anno 1697, extra Catalogum tilkiøbte Eder, og I siden efter min begiering, efterdi den i mange aar tilforn hafde været min, og den mig s. 410 ulouligen vaar frakommen, afstod til mig gratis imod de skrevne additament. udi de 100 aars bedrifter. Og denne sin fordring vil hand bekrefte med Eders skriftlig ordre og fuldmagt derom, hvilken Jeg ei har seet, og Jeg derfor aldrig kand troe, at I imod Eders cession haver fordret den. Gud sende Eder karsk og sund snart hid til os igien, saa skal I faa det Jeg haver lovet Eder, og saa er jo bogen min duplici jure pristinæ sc. possessionis et benevolæ cessionis. Dette beder Jeg vel-ædle Hr. Professor, at I ikke saa optager, som Jeg vilde beskylde Eder for uretfærdighed udi at fordre det som ikke er Eders, efterdi I den bog til mig eengang haver afstaaet godvilligen. Thi dette at skrive blev mig imponeret paa Consistorio af Magnifico Academiæ Rectore, Doct. Johanne Vandalino, efter H. Professor Reitzers villie og begiering: thi Jeg viste ikke hvorledis og hvad Jeg skulde skrive til Eder, efterdi Jeg ingen brev fra Eder hafde bekommet. Hermed vil Jeg have Eder med aldt kiert Gud befalet af mig.

Eders beredvilligste tienner
K. C. Sebeløw. Eghd.