Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Thomesen Sehested FRA: Arní Magnússon (1709-09-20)

[ARNE MAGNUSSON] TIL SCHOUTBYNACHT [C. T. SEHESTED]. Skalholt d. 20. septbr. anno 1709.

Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 439, folio.

Veledle velbyrdige Hr. schoutbynacht og commerce raad!

Som det propos i mellem laugmand Widalin og min broder Jon Magnussen, angaaende at bytte Dale syssel, som laugmanden hâr i forlening, og Strande syssel, som min broder hid ind til hâr veret betroet, formedelst i mellem kommende tilfælde nu bliver til intet, og vi icke uden aarsage tenke, at vice-laugmand Odder Sigurdsen (om hvis slette affection i mod os vi have fleere marqver end om hans retsindighed) enten self skulde have øie paa bemte. Dale-syssel, eller og ville unde den een af sine clienter, saa hâr bemte. laugmand Widalin begiert af mig, at jeg herom vilde giøre erindring hos Hr. schoutbynacht, paa det der ved kunde forebygges det, som vice-laugmanden kandske ellers ved mislig forebringende kunde udvirke, bemte. laugmand Widalin til præjudice, eller i det ringeste umage og besværing, lige som Hr. schoutbynacht veed, at det er gaaet mig meer end en gang, at der ere bleven forebragte ting, som forholdt sig s. 418 gandske anderledes, hvor paa siden er fuldte decisioner, som jeg hâr maaet lade mig nøie med, med mindre jeg, ved at besverge mig der over, vilde risqvere større, end tingen i sig self var verd, beder tienstligst at Hr. schoutbynacht her om vilde giøre erindring hos Deres høi-Excellence i fald det giordes fornøden.

Recommenderer mig fremdeles udi Deres faveur, og forbliver

Veledle og velbyrdige Hr. Schoutbynachts