Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Thomesen Sehested (1710-06-02)

SCHOUTBYNACHT C. T. SEHESTED TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhavn d. 2. Juny 1710.

Trykt efter egh. underskreven original i AM. 439, folio. Adr.: Hans Kongl. Majts. Velbetroede Archiv-Secreterer Vel-Ædle Arnas Magnussen Min Høitærede goede Ven à Iisland«; hertil A. M.s påtegning »Annammet d. 5. Octobris«.

Vel-Ædle Hr Professor Høiterede Venn!

Paa hans tilsendte 4 missiver alle af 20 Septembris afvigte aar, og de 3de der af in duplo, gives her med till tienistvenlig Giensvar: At hvad sig angaar hans Broders Forseelse paa nye; saa har ieg formaaed Hans Høye Excellence samme udi sin Relation till Hans Kongelige Majestet at foredrage saaledis, som mand skulde forvente et slettere udfald kunde vorde forebygget, hvor paa Høistbemelte Hans Kongelige Majestet allernaadigst har behaget at resolvere saaledis, som indlagde allernaadigste copies Befalling till Hans Høye Excellence udviiser: hvilken hr Professor her med til sin Effterretning communiceris, og Bliver ellers med disse Skibe giordt behørig Anstalt om dessen allerunderdanigste s. 422 Effterlevelse. Belangende det imellem Ragneid Thorfe-Daatter, og hendes Broder-Søn Thorsten Powelssøn oprettede Testamente, hvor udi var iblandt andet opført, een Jord Fagradal kaldet, som Hr Professor formeener hans Broder at have Rættighed till; saa er den Post her allereede bleven observent, i det at samme Testamente effter indkomne nærmere Oplysning fra Hr. Vice-Laugmand Sivertssøn, af Hans Kongelige Majestet, bemte. Jord Fagradal undtagen, allernaadigst er bleven confirment, og aldt saa har hans Broder sin Rætt der till, som tilforne, u-krænket. Og for det sidste, det udi afvigte aar allernaadigst confirmerede Mageskiffte mellem hans Broder (som sig siiden har forseed) og hr Laugmand Edle Powel Joenssøn Widalin, betreffende; saa er det een ting som paa Kongel. Maits. Egen allernaadigste Villie om det vacante Syssels bortgivelse till en anden døgtig, og vederhæfftig Mand igien, alleene beroer, til Hvem der om viidere allerunderdanigst vill Suppliceris. Jeg forbliver nest Guds trygge Beskiermelses troelig Forynskning

Velædle Hr Professors Tienistberedvilligste tiener
C. T. Seehested.