Danmarks Breve

BREV TIL: Oddur Sivertsen FRA: Arní Magnússon (1724-06-22)

ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND ODDUR SIGURÐSSON. Kiøbenhavn 22. juni 1724.

Trykt efter AM. Access. I, attesteret dansk oversættelse af A. M.s egh. original; er bilag B til O. S.s fordring i A. M.s dødsbo på forskellige udlånte håndskrifter, dat. 30. 1. 1730. Bilag A udgøres af nedenaftrykte bog-liste fra A. M., dat. 22. 5. 1723, i attesteret oversættelse.

Edle velvise Hr. laugmand.

Jeg ynsker, at dette hastigt skrivelse forefinder hand ved god sundhed og i selvbehagelig velstand, jeg siger hastigt skrivelse, thi jeg maa giøre det med saa faa ord som jeg kand formedelst tidens korthed, effter som det sidste Budenstads skib er nu paa timen seiglfærdig. Jeg haver annamet hans venlig skrivelse af dato Ingelds hoole 18 augusti næst afvigte aar, hvorfor jeg betacker, men det hand siger, at hand agtede at skrive mig s. 436 til med Stickelsholms eller Budenstads skibe, da er det icke kommet for mine øyen; og er rimeligst, at nogle forhindringer have kommet der i mellem, og kand jeg det icke fortencke, thi sligt hender mig og offt etc. Jeg slipper saa dette, men kommer til mine egen sager. Gierne havde jeg i vinter havt til laans fra hannem nogle af de gamle documenter, som var specificerede paa den memorial, som hand forleden aar tog med sig fra mig, men effter som det icke kunde saa at skee, da er jeg nu i den forhaabning, at Hr. laugmanden monne nu udi næst afvigte vinter med flid have i giennem seet saadan sine antiqviteter og samled i sortes det som hand nu i sommer vil giøre saa vel og communicere mig. Men det er fornemmeligen, som mig effter forlanger (hvilcket hannem til forne og er bekient), gamle pergaments brever og copier der af, gamle antiqvitets bøger, hvor inde slige documenter kand findes udcoperede etc. Særdeeles var mig til tieniste at maatte bekomme det af sal. Hr. Odder biskops relictis chartis, hvor helst som det kunde forekomme, thi der udi pleyer mesten part at vere noget nytteligt. Udi een gammel bog hos Hr. laugmanden er visselig collations bref Hr. Biørns Jonsens (biskop Jon Aresens søns) dat. 1534; om den bog faldte udi hænder, da skeede mig en stor gefallen, om jeg maatte den igiennem see; anden gammel bog eyer hand in folio, skreven af Hr. Jon paa Willingeholt, hvor udi at ere 2de Gauto erche biskops brever de annis 1478 og 1481, item forbenævnte Hr. Biørn Jonsens testaments bref. Hr. laugmanden eyer og abede Helges cessions bref enten in originali, aut, quod magis credo, udcopered udi eenhver gammel bog. Skulle jeg specifice alt dette optegne, da fick jeg icke delte bref med skibet, og vil jeg derfor icke vitlofftiger mælde her om, men heller skal til tacke antage, hvis som hand mig til laans her af vil forunde, og aftiene det igien med noget, om jeg kand til endes, laane hannem og i gien, om hand af mig begierende vorder. Af bøgerne, som jeg af ved, ere disse de, som jeg helst forlanger effter at maatte see: Sturlunga saga i 2 tomis in folio, Hungervake skreven af Hr. Jon paa Willinge holt, Rimbegle skreven af Biørn paa Skardsaa 4to, Optegnelser o[ve]r kirkernes inventaria og eyendomme, denne bog ere(!) kommen fra Sydemule 4to, hvilken jeg dog til forne seet haver. Brynolfi carmen de cruce, ab ipso auctore revisum. Saga af Guld Thorer, som er min, men skal gierne næstkommende aar restitueres, om hand det vil. Jeg kand icke rettere erindre end som at Hr. laugmanden belovede s. 437 mig disse effterskrevne trykte bøger, for andre bøger igien, som hand af mig kunde forlange:

1. Erpoldi Lindenbruchs Chronica von dem cimbrischen Kriege wieder die Römer, Hamburg 1599, 4to.

2. Commentarius de gestis Rritannorum, Hamburgi 1598, 8vo.

3. Een dansk psalme bog og evangelier med et calender Lubeck 1556, 12mo. Ville hand skicke mig disse udi indeverende sommer, og fordre andre bøger for dem igien, da skal hand dem bekomme, dog icke at jeg her udi ville søge nogen hans uleilighed, thi saa gierig bør jeg icke at vere. Een reise iournal Hr. Odders eller og Hr. Gisle Oddsens troer jeg at Hr. laugmanden eyer, den samme havde jeg plaisir at oversee. Jeg tør nu icke lenger tøfe (opholde) med dette, men recommenderer Hr. laugmanden in genere disse mine erende, som ere mig til fornøyelse, men ingen til skade, saa vit som jeg kand paaskiønne. Kunde jeg, her i mod, vere til nogen tieniste, da giør jeg det gierne, her maa jeg nu beslutte dette bref, og er det dog bleven overflodig langt udi denne tidens korthed. Men fremfor alt foreskrevne ynsker jeg Hr. laugmanden alt gott, nu og alltid, og findes stedse

Edle velvyse Hr. laugmands hans
tienstvillige ven og tien.
Arne Magnussen.

Disse ere bøgerne, som jeg gierne ville bekomme til laans, og skal jeg dem alle rigtig restituere.

1. Sturlunga saga skreven af Hr Jon paa Willinge holt tomi II folio.

2. Hungervake skreven af Hr Jon paa Willinge holt.

3. Rimbegla 4to skreven af Biørn paa Skardsaa med andet fleere, som kand vere i det samme volumine.

4. Register eller optegnelse over kirkerne udi Island samt deris inventario og eyendomme, bogen er kommen fra Sydemule.

5. Af relictis chartis Hr. Odders biskops, alt det som er at bekomme, af hvad liden importanse det kand synes at vere.

6. Een gammel domme bog skreven af Hr. Jon paa Willingeholt, in folio, hvor og i bland andet er Gauto erche biskops bref angaaende Rafn Brandsen 1481.

Gauto erche biskops bref, at der skal giøres regning til biskopen af half kirker 1478.

Oluf Røgvaldsens dom i mellem domkirken paa Hoolum og Thorvald Jonssen 1474.

Testamente, som er giort af Hr. Biørn Jonsen (biskop Jon Aresens søn). Klagemaal over Hr. Ormer paa Westmandøe.

7. Brynolfi Svenonij Carmen de cruce, revisum et correctum auctoris propriâ manu, Mst. in 4to, staar udi registeren num. 172.

s. 438 8. Gamle pergaments brever og copier ud af dennem, alt saa meget som kand bekommes.

9. Saga af Guld Thorer 4to. Er min, men skal dog skickes til bage.

10. Erpoldi Lindenbruch Chronica von dem cimbrischen Kriege wieder die Römer etc. Hamburg 1599, 4to (Staar udi registeren num. 158). Denne bog ville jeg til kiøbs bekomme, og skal den betale med en anden meget bedre bog.

11. En danske psalme bog og evangelier med et calender, Lubeck 1556 in duodec. Staar i registeren num. 23, dend ville jeg og faa kiøbt, om den er endnu til.

Inden udi denne memorial var lagt een liden sedel og der paa skreven eadem manu dette effterfølgende.

Pars Eddæ Sæmundi, manu Bryniolfi Svenonii. in folio, si rectè memini.

Annales qvidam islandicè scripti.

Hafniæ 22 maii 1723.
Arne Magnusson.