Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Susanne Christine Span (1713-12-08/1716-05-28)

ADMIRALINDE SPAN TIL ARNE MAGNUSSON. Hørbyegaard.

s. 471 Efter AM. 452, folio. Forretningsbreve og billetter fra admiralinde Susanna C. Span, f. Schönbach, dansk med egenhændig tysk underskrift. Både moder og datter takker gentagne gange for tilsendt snustobak. Adeligt segl.

1. 8/12 1713. Takker for logement og god behandling. Beder A. M. indkræve et restbeløb på en veksel m. v. samt søge at få solgt et parti byg.

Egh. underskrift: Freundin Susanna Christina Schönb[ach] Sahl. Admiral Span[s].

2. 15/12 13. Takker for, at A. M.s hustru har opspurgt en brygger, som vil købe bygget; opsiger et hos A. M. indestående beløb og beder ham inddrive for hende nogle penge.

Egh. underskrift: Dienerin etc.

3. 27/12 13. Beder A. M. hos slagterne modtage betaling for nogle solgte stude, samt købe apotekersager efter de indlagte recepter.

4. 28/12 13. Beder om at skaffe en erklæring fra to personer, som har overværet et af en præst til hendes pige givet ægteskabsløfte.

5. 10/1 1714. Har forgæves efter løfte væntet brev fra A. M. Sender igen nogle stude til slagterne og beder A. M. inddrive betalingen.

6. 18/1 14. Takker for A. M.s udførelse af hendes forretninger; en tid kan nogle af de opkrævede penge stå på rente hos ham; giver ham forskellige kommissioner.

7. 22/1 Takker for A. M.s brev af 18/1 og giver ham forskellige kommissioner.

8. To breve. 28-29/1. Takker for A. M.s brev af 23/1 og for besørgede kommissioner samt overdrager ham andre lignende.

9. 7/2. Takker for A. M.s brev af 30/1 og giver anvisning ang. de sædvanlige forretningers besørgelse.

s. 472 10. 20/2. Beder A. M. ordne stude-salg med slagterne m. v.

11. 27/2. Takker for A. M.s breve af 20/2 og 23/2 med løfte om at lade opsætte kakkelovn på det lille kammer; så snart vejrliget bedrer sig, vil hun og datter komme på besøg; giver anvisning ang. stude-salg og meddeler, at hun har tilskrevet A. M.s kone ang. væverne.

12. 11/3. Bestiller på sin broders vegne et parti vin.

13. 17/3 Beklager at det slette vejr forhindrer Københavnsrejsen før efter påske. Bestiller gennem A. M. guld-ørenringe, beder ham fæste en tjæner og købe medicin.

14. 21/3. a-b. a. Bestiller et parti vin. Sender A. M.s »kieriste« en bouteille rosenvand. b. Sender A. M. til køkkenet en liden sorthjelmet og stumpøret stud, samt beder ham forhandle med slagterne m. v.

15. 28/3. Takker for A. M.s skrivelse af 23/3. Berører forskellige, tidligere nævnte kommissioner; finder A. M.s taksigelse for den tilsendte stud altfor stor og fremhæver sin forbindtlighed overfor ham.

16. 3/4. Besked angående stude-salg m. v.

17. [9/6. J. L. de Span anmoder, efter mamas befaling, nu da 11. juni er forhånden, A. M. om at indkræve forskellige beløb.]

18. 26/6. Takker for A. M.s brev af 22/6 samt løfte om logement til svigersønnen, beder A. M. bespise ham med tjæner og kusk — mod vederlag — under et kort ophold Beder A. M. inddrive rentepenge.

19. 12/12. Beder A. M. fremsende et brev til krigsstyr-kommissionen; giver kommission om sukker og rådspørger A. M. ang. salget af et hus på Kristianshavn.

s. 473 20. 2/1. 1715. Ønsker A. M. og hustru lyksaligt nytår, beder ham indkræve penge hos slagterne og skaffe de nødvendige dokumenter, så at huset på Kristianshavn kan komme til avktion.

21. 14/1. Angiver, efter forespørgsel, på hvilke betingelser det hende pantsatte hus på Kristianshavn kan sælges, og beder A. M. ved fuldmægtig, mod betaling ordne forholdene. Giver nogle kommissioner.

22. 29/1 Takker for A. M.s hustrus skrivelse, som i A. M.s forfald er afsendt — med løfte om virksomhed for hus-avktionen. Giver kommission ang. studesalg og om at fæste en lakaj. A. M.s hustru får kommission på indkøb af sukker og (på en indlagt seddel) at fæste en kokkepige. Beder om nyheder. På brevets omslag-side angives, at hermed følger en rødhjælmet stud til A. M.

23. 9/2 Takker for A. M.s brev af 31/1 med oplysninger om den forfaldne tilstand af det hende pantsatte hus på Kristianshavn og giver nærmere regler for den forestående avktion. Efterskrift om fæstning af kokkepige og tjæner.

24. 9/3. Takker for brev af 2/3 med oplysning om, at der ingen moderation i krigsstyr kan gives. Beder nu A. M. opsætte en supplik i hendes navn til kongen og nævner de motiver, som kan anvendes. Beder en jomfru logeret og bespist nogle dage.

25. 9/4. Takker for brev af 2/4 med oplysning om det slette udfald af 1ste avktion over huset (på Kristianshavn) og beder A. M. foranstalte 2den og event. 3die avktion.

26. 8/5. Indvilger, i henhold til A. M.s brev af 4/5, i, at huset sælges for det ved 2. avktion gjorte bud.

27. 14/6. Beder A. M. skaffe en prokurator til at inddrive nogle fordringer hos en søster og søstersøn, som formodes ikke at ville betale med det gode, samt påminde en anden debitor.

s. 474 28. 21/8. Beder om logement for en jomfru, og anmoder A. M. om at fremskaffe dokumenterne i sagen mod hendes slægtninge samt giver forskellige andre kommissioner.

29. 24/8. Takker for udførte kommissioner.

30. 31/8. Meddeler sin og datters lykkelige hjemkomst efter Københavnsrejsen, takker for, at A. M. har befordret hendes supplik til rentekamret, og sender sine to fedeste små stude, som dog kun er et ringe vederlag for udvist gæstfrihed.

31. 5/12. Beder A. M. besørge noget vin for sig og forhøre om vinhandleren ønsker en tidligere omtalt stud. Nogle hos A. M. stående penge må helst forblive der til næste juni termin. Sender en hare.

32. 18/12. Sender 108 tønder byg til en brygger og beder, at A. M.s fuldmægtig mr. Hans Becher må overvære afleveringen.

33. 4/1. 1716. Sender nogle stude og beder A. M. modtage betaling af slagteren. Spørger til den syge stiftamtmands befindende og ønsker A. M. glædeligt nytår.

34. 17/1. Glæder sig ved af A. M.s skrivelse at se, at han og hustru befinder sig vel. Beder ham påminde slagteren om ufortøvet betaling for studene og modtagelse af disse efter kontrakten. »Gud ved, hvi ere meget bange, her paa landet, for Svendschen, at hand schulde giøre landgang, i denne stercke frost, for her siges, at hand skulle staae, med 18000 mand, i Skaane, og vilde gaae herover med«; beder A. M. give nærmere underretning derom, for at man i tide kan forvare sig.

35. 22/1. Takker for A. M.s skrivelse med tidender om Svensken. »Gud ved, hvi have mange onde tidende herpaa landet, at Svendschen, med ald magt schulde lade schnape hæstene i Schaane, for at komme ofver, isen herover, nogle derimod trøster os vell, at vi schall have faaet een deel regimenter her i landet, og der endnu schulle være meere paa marchen herind, som vi med første ventede at komme.« Beder A. M. om nærmere oplysning om disse regimenter, samt ikke at forglemme s. 475 slagterpengene, da amtskriveren snart hver dag kræver betaling. Sender 2 harer.

36. 29/1. Har af frygt for krigsfare ladet nogle kister pakke, som hun beder A. M. forvare, dersom der skulde være grund til frygt. Noget korn ligger rede for bryggerne.

37. 4/2. »Jeg tacker for Hans skrifvelse med tilsendte nyt, og nest Guds hielp vil haabe at der skal icke være saa stor fare for Svensken, heldst som det nu saa smuck lader sig ansee med tøe-veyr, det Gud lade continuere«. Beder A. M. sende de modtagne slagterpenge til amtskriveren i Holbæk.

38. 5/9. Af frygt for krigsfare sendes til opbevaring hos A. M. 5 kister og 2 kufferter. Sender byg til bryggerne samt til A. M.s husholdning som gave 2 tdr. rug, 4 skp. boghvedegryn, 2 skp. byggryn og 2 skp. korn til høns.

39. 14/2. Takker for skrivelse fra A. M. og medfølgende vin. Sender stude til slagteren, kan derimod ikke skaffe vinhandleren nogen.

40. 26/2. Tilbagesender en fra A. M. modtagen obligation. Ønsker noget vin. Det bestilte korn kan ikke sendes bryggerne på grund af slet vej med huller og slag. Ønsker 2 af de tilsendte kister tilbage.

41. 7/3. Sender stude til slagterne. Beder A. M. indkræve nogle opsagte penge.

42. 5/4. Takker for oplysning fra A. M. om den forestående avktion over et hus, hvori hun har en prioritet, og beder om yderligere meddelelser ang. denne sag. Ønsker noget vin tilsendt.

43. 15/4. Beder, med tak for modtagen skrivelse, A. M. møde på hendes vegne på avktionsstedet sidste dag og byde indtil en vis sum på det omtalte hus. Sender stude til slagteren.

s. 476 44. 20/4. Takker for, at A. M. vil lade møde på avktionen, og giver nogle kommissioner.

45. 27/4. Til svar på A. M.s brev af 21/4 med oplysning om det til avktion værende hus’ brøstfældighed tjæner, at tabet ved ikke at købe det formodes at ville blive endnu større, og at der sandsynligvis vil kunne væntes vederlag for, at 400 muskovitter en tid lang har været indkvarterede deri. Yderligere underretninger udbedes.

46. 2/5. Beder A. M. lade det ved avktion indkøbte hus besigtige. Jomfru Hess sender en anvisning på 400 sl. d. kr.

47. 10/5. Beklager ikke at have fået svar på sit brev af 2/5. Bestiller et anker fransk vin. »P. S. Her spargeres, at Svendschen schulle lige med 24 schibe ved Kiøge buckt, bedes at give mig nogen underrettning derom.«

48. 23/5. Takker for A. M.s brev af 16/5 med oplysninger om det indkøbte hus. Håber at komme til København efter pinse, men har på nogen tid været noget svag.