Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Otto Sperling (1696-01-04)

[O. SPERLING TIL ARNE MAGNUSSON] Kiøbenhaffn den 4. Januar 1696.

Trykt efter egh., uunderskreven kopi i Gml. kgl. sml. 3092 V2, 4to, nr. 334. Marginal med særlig hånd »Arnas Magnusson, Leipzig.«

Hoytærede gode Ven.

Hanß gode Skriffvelse aff den 23. Octobr. er mig aff Mr. Bullichio noget seent indleffveret, for 8 dage siden, med den liden Chrønicke som hand haffver ladet udgaa, oc mig tillsend, huorfor jeg storligen tacker; oc om skiønt jeg den Rede haffde kiøbt, saa er mig dog denne aff hanß haand oc ihukommelse kierere: fordi jeg deraff seer, at hand icke gandske mig haffver glæmt, huiß Venskab jeg altid hoyt haffver actet. Menß paa fremmede Stæder gaar det i gemeen saa-till, at mand snart glemmer det som er hiemme: oc tencker de icke tillbage, som vill forvertß. Haffde mig icke heiler ventet noget fra hannem, menß hand er paa reyserne, oc var fornoyet at høre aff andre, at hand lidte vell, ligesom jeg gierne hannem yndsker oc under. Er derfor gandske forbunden till ydermeere tacksigelse, at hand haffver villet umage sig mig i sær at tillskriffve, oc avisere, om saa meget got hand paa reysen haffver seet. Her er vi endnu paa gammel viiß, uden præmiis. Min Adamus Bremensis er lige de samme fatis undergiffven, som Hr. Peder Syvs nye Viser, qui nisi voluisset pendere ex arbitrio Typographi, nunqvam editas eas habuisset. Jeg kand icke resolvere dertill, oc haffver derfor nogle gange fordret Mscr. tilbage igien, hvilcket jeg icke heller kand faa. Dog haffver jeg den sidste bogß notas endnu her hoß mig, at hand icke kand giøre Vercket complet uden min Villie, oc holder mig saa tid fra tid op, meenendeß mig dermed at trætte. Haffde Øhrenhielm leffvet lenger, saa truede de mit scripto med hannem, som jeg fornemmer aff de Svendske: nu meener de jeg gaar vel fri igiennem. Om Rudbeckius skall bide sig igiennem, da vill det gaa ilde till: hand beholder icke een Tand; hand haffver dennem dog meget vell behoff, for s. 480 hand er gammel Mand, oc kand dog icke bide sønderlig skarpt meer. Voreß Academie er nu hoyt indrettet cum pedellis et Sceptris, et sigillis, et judiciis ac sessionibus. Vi haffver Mact at giøre Programmata oc Disputationes, oc skall effter Statuterne disputereß hver Maaned: derforuden lader Maytt. bygge et gandske nyt Collegium till voreß Brug, som i to Aar skall være færdig. Thormodi Historia Orcadensis jam sub prælo sudat. Ynsker till Slutning et glædeligt oc fornoyeligt Nyt Aar, forbliffvende foruden skrømpt Hanß Skyldigste Tienner.