Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ludvig Ottesen Stoud (1700-01-05)

BISKOP L. STOUD TIL ARNE MAGNUSSON. Christiansand d. 5. Jan. Ao. 1700.

Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Adresse »Veledle og Hoylærde Arnas Mogensøn Profess. Historiarum in Athenæo Hafiniensi Celeberrimo et meritissimo. Min Hoytsætimered ven ærbødigst.« Delvis overstreget. Hertil A. M s påtegning »Svaret d. 6. Martii, sendt register over adkomst brevene, begerte de hand fleere hâr, item lista over Closterne og de lutherske Bisper«. Ang. den her nævnte Ognø sml. A. M.s brevveksling med Torfæus, registerets »Ogn«.

Nobilissime Dne. Professor, Amice Honoratissime.

Jeg er ham hiertelig obligerit, for hans particulaire høflighed at tiene mig med huis jeg kunde behøfve, til min indstefnte sag til hofret, det ieg begiærer er om en gaard kaldet Ognøe med Loeøen og Ogneøe Kalfholmer, som hafve af arildstid fuldt bispestolen, og findis i sl. Magr. Lauritz Schaboes [g]ammel capittels jordebog, som vaar bischop, til A0 1627. Samme øe er ved en rab… og tingstude finesse, abalienerit, og nu af mig inddrifven til bispestolen, ved lou og proces, dersom der i de gamle brefve, hos eder ere skiøder? heller adkompst[er] samme Ogneø, angaaende, da giør i mig en stor vene tienniste, at efftersee det, og meddele mig part, deraf, saavelsom af andre skiøder, bispestolen tilhørig, huis nogle findis hos eder som ieg saadan hans godhed particulair torte at ansee beder ieg tienstligst, at det til dr. Jespersøn, maatte afgifvis hand herudi kunde være mig til nytte. Jeg vil ønske min Hoytered Her Professor et glædeligt og lychsaligt nyt aar, med al velstand og velsignelse og beflitte mig, at afftiene hans høflighed, ved alle leiligheder til ære og tienniste, sl.

Min Hoytæred Hr. Professors.

allerschyldigste og ærbødigste tien.
L. Stoud.