Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: C. M. Stub (1729-10-24)

C. M. STUB TIL ARNE MAGNUSSON. Bergen d. 24. Octobr. 1729.

Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Adr. »Arnas Magnusen Secretaire ved det Danske Archiv« etc. Hertil A. M.s påtegning »annammet d. 16. Decembris«.

s. 498 … Jeg havde vel satt mig fore oftere at skrive min Hr. Assessor til, men de adskillige forretninger og fleere forhindringer som mig dagligen paakommer ere aarsage at ieg mit forsat ej har kundet efterkomme. Imidlertid har ieg dog ej forglemt min skyldighed med at tenke paa det som kunde være til Hr. Assessors fornøjelse, og derfor over alt søgt at opspørge gamle Breve, hvoraf ieg har fundet 2de det ene udgiven af Biscop Olaf i Bergen dat. 1449, det 2det af laugmand Erland Andersen, 1491, hvilke begge med lejlighed til lands i vinter skal blive fremsendte, ieg skammer mig ved saa stor en fattigdom, men derimod er intet raad. Det exemplar af Snorre Sturlesen, som Major Bærnfels har beretted mig at have opspurdt, og som skal være skreven med forgylte Bogstaver, har ieg ej endnu faaet at see, som ieg ej heller nogen tid venter at see. Derimod skal der findes et MS. af Sturlesen i Johannes Bryggers Sterfboe, hvoraf Hr. Assessor, som mig er beretted, skal have faaet en Copie eller og Originalen selv, hvad beskaffenhed det dermed har skal ieg nermere undersøge, thi Brevskaberne ere ej endnu aabnede. Dette er de gamle Sager angaaende, nyt er her aldeles intet af uden den nye Datter Stift-amptmanden har faaet med sin frue, som blev kaldet Friderica Sophia, og endnu skikker sig meget vel. Fra Grønland har ieg ej faaet noget fuldkommen at høre, ieg skrev vel den unge Præst, Hr. Ole Lange, til, men fik kun den undskyldning at hand ej fik tid at svare, ieg troer hand vil ej lyve, og skammer sig ved at sige sandhed, imidlertid hører ieg at de kostbare heste ere alle døde, og af folkene 42 mand, saa ingen Handtverksfolk ere tilbage, som var dem saa høyt fornøden, eftersom de hverken har Huse til folk, eller til Proviant og Materialier, som ligger under aaben himmel. — De omkostninger som er medgaaen paa udredningen herfra for dette aar beløber sig til 8000 rd., men de fra Kjøbenhavn vil vel løbe til en større Summa. Jeg tilbeder mig fremdeles min Hr. Assessor yndest og godhed, og venter underretning om Deres og gandske Huses tilstand, i hvilken ieg altid tager part, som den der med en fuldkommen éstime og stedse-varende taknemmelighed til sidste stund lever …

P. S. Jeg vil ej melde om min tilstand, som er den samme som før, det er at sige nogenledes for denne tid, enn eg munde seint verda Gulatings lögmadur vale.