Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Peder Pedersen Syv (1699-03-31)

SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON. Hellested 31. Martii 1699.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Hr. Arne Magnussen K.M. Archivario og Prof.« Indlagt samme relatio Br. Svenonis som i 26/8 98 samt en liste over 12 islandske sagaer.

Høj-ærede fornemme ven,

Jeg sender nu de omtalede 3 sagar, da vi vare tilsammen. Den første er Egils, med notis Petri Salani, hvorudi hand i s. 507 meget ej aldelis følger Sandhed. Hvorom hand vilde optegne paa et papïr og sende mig tilbage, i bogen, naar den er brugt. Item de smaa Svenske Traktater vilde jeg og maatte sendes, disligest Conjectanea in Saxonem Brynolfi og Nialar Saga. Nu sender jeg Biskop Avgmunds, det som jeg talede om at have om ham. Jeg havde og lidet om Arild Hvitfeld, men kunde nu umueligt finde det, som dog skal komme med første. Enddog i hørde selv i Kjøbenhavn, at mig blev tilbøden mit Lexici fri tryk, saa sagde jeg alligevel til Eder, at jeg vil holde det jeg haver loved Eder paa Hans Excell. Geheme Raad Mothes vegne, og vilde jeg da strax levered nogle, men nu saa snart vi faa tilsaad, flere Bogstave, og siden dem alle efterhaanden. Jeg tøvede efter det Verelii Lexicon, førend jeg kunde legge den sidste haand derpaa. Men som hand veed selv, at den gode herre var upasselig paa de tider og mand kunde ej komme ham i tale. Her forefalder ellers intet skriv-værdigt. Mons. Johan Lavrentss. skrev mig til med Adviserne, for 2 maaneder siden, hvilket dog først kom hid for 14 dage siden, og begærede mit vidne om den Epileptica og Hysterica muliere Hellestadiensi; hvilket jeg gjorde meget kort, dog sandfærdigt; dersom det, som Mons. Adsessor meente, skal indføres med ActisTistad: kand det vel skee; thi her var jo i begyndelsen stort tilløb af mennisker heromkring til hende; ja hun selv og hendes mand og alle som komme til hende, og deriblant nogle Præster, trode endeligen at hun var legemligen besat, saa at jeg havde ondt at gjøre, ene at imodstaa saa mange, etc: i mit overgivne skrivt. Lider vel, med hilsen til samme h. Adsessor. Jeg forbliver stedse

E. Velædelh. tjenstvilligste
P. P. Syv.