Danmarks Breve

BREV TIL: Jørgen Sørensen FRA: Arní Magnússon (1709-09-16)

ARNE MAGNUSSON TIL KØBMAND J. SØ(F)RENSEN. Skalholt d. 16. 7bris anno 1709.

Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Påtegnet »Til Mons. Jørgen Søfrensent«.

Monsieur.

Høitærede gode ven.

Som voris aftale var i sidstledne junio, at hand til efterhøsten vilde forskaffe mig en udførlig specification paa dennem, som til hannem kunde have betalt den contribution, som efter hans kongl. Mayts. allernaadigste befaling af min collega og mig er bleven lignet imellem landsfolkene til laugmand Gotrups paa landets vegne giorde Kiøbenhafns reißes afbetaling, og jeg nu formedelst visse aarsager maae forblive her i landet denne vinter over, saa er min venlig begiering, at hand i vinter med flid vilde eftersee i hans bøger, hvilke der, som forskrevet staar, til hannem have betalt forskrevne contribution, hvormeget hver en, og hvad aar, at forstaae 1702, 1707 eller 1708. Samme specification beder jeg hand vil tage med sig herhid til foraaret, saasom jeg strax efter vinteren agter mig vester paa landet, og hår da vel den ære at besøge hannem og afgiøre denne ringe ting med det samme. Til beslutning forønsker jeg hannem og alle s. 510 hans stedse varende velgaaende og guddommelig varetegt, forblivende for det öfrige

Monsieur hans tienstbereedvilligste tiener
A. M.