Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Therkelsen FRA: Arní Magnússon (1709-09-19)

ARNE MAGNUSSON TIL KØBMAND NIELS THERKELSEN. Skalholt d. 19. septembris anno 1709.

Trykt efter egh. rettet koncept med skriverhånd i AM. 448, folio. Adr. »a Örebacke«, opr. adr. »Copenhague at allegge i Spring gaden«. Egh. fransk udskrift

Monsieur Høytærede fornemme ven.

Som jeg til min effterretning behøver nogen notitie om laugmand Gotrups Kiøbenhafns reiße 1701—1702, da hand med Monsieur tog ud af landet og ind igien, saa er min tienstlig begiæring, at hand til foraaret ved en lille missive mig vilde communicere 1. Hvad dag augusti de gick til seigls fra Kieblevig, 1701. Jeg meener det maa have været henved d. 16de. 2. Hvad dag de kom i sundet paa den samme reiße. 3. Hvad dag maii 1702 de gick ud af sundet ad Island. Maa have været ongefer d. 24de à 25de. 4. Hvad dag de paa samme reiße ankom til Kieblevig. Herom beder jeg at Monsieur vilde giøre vel at informere mig med Iisefiords skib, kiøbmand Monsr. Niels Birk, saasom jeg ved vore folkes ankomst hid til landet nest guds hielp agter at blive der i eignen. Til beslutning forønsker jeg hannem en lyckelig reise og at see hans kieriste med glæde, forblivende stedße

Monsieur Hans tienstskyldige tiener
Arnas Magnussen.