Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Niels Therkelsen (1711-06-09)

KØBMAND N. THERKELSEN (THERCKILSEN) TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhaufn dend 9. Juny Anno 1711.

Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Hertil A. M.s påtegning »annammet 5. Augusti 1711«.

Henviser til det ifjor med Isefjords skib tilskrevne af 14/6 1710 med oplysning om tiden for lagmand Gottrups ind- og udsejling ‘1704—5’(!). »Ellers er denne besuærlige kriigstid nu tilfalden for os og var alt i anfang, da ieg for tou aar siden ved Mortens dags tider 1709 fra Ørebach hiembkomb, og siden adskillige viderværdigheder der er os tilfalden her, ei alleene med stoere contribussioner, mens end og mange af undersaatterne stoer skade liidt ved midlers og skiibes af Svensken opbragt danske undersaatter tilhørende«. Hans interessenter og han har lidt store tab, ved at et anseligt fuldlastet skib, bestemt til Holmens havn, for havari har máttet vende om, og at efter dernæst et nyt var blevet udrustet, dette, efter ved modvind at være skilt fra de ledsagende skibe, er bleven opbragt af en svensk kaper og prisgjort i Gaadenborg, hvor folkene holdes tilbage; ligeledes er skibet fra Ørebak ined fuld ladning bleven gjort til prise og T.s hustrus søstersøn, der som underkøbmand var ombord, er gjort til fange og kan først nu væntes udvekslet mod nogle opsnappede svenske. Ørebaks andet skib har forgæves søgt at nå Island, men har máttet gå tilbage til Norge, hvor 10 mand har máttet ligge på rederiets bekostning, og hvor der falder store udgifter til oplosning og pakhusleje m. v. Mange skibe fra Island har máttet gå til Norge, og der er fremdeles stor frygt for kapere. Store summer står på spil ved den forstyrrede Islands handel [Vidtløftig og uklar fremstilling].

A. M.s hustru har været bekymret over ingen breve at have fået fra ham med sidste års skibe, da her gik rygte om, at A. M. var død — hvilket skal være kommet fra amtmand Müllers hus —; men formodenlig har A. M. skrevet med det ved Hitland forulykkede Stykkesholms-skib, hvor alt forliste på 1 mand nær af 20; hun håber på hans hjemkomst til høst, dog kun hvis kommissionen er færdig, da faren ved frem- og tilbagerejse nu er så stor, »som ieg dog saa u-bemercht tog [i] be[ten]chning og ved mig self tog anleedning at ville Hr. Assess[or] [ti]lmelde, saasom ieg offte har hørdt hendes goede meening, at hun har klaget sig for hannem og mangfoldige gange øndsket, at dog med dend commission var tili ende, saa hand ei offtere hafde fornøden at komme til landet, og de ellers her kunde leve tilsammen og ei dend eene være i sorrig for dend anden saa langt fraværende«. — Et skib fra Norge til Island skal være kapret af Svenskerne, men generobret af nogle en konvoj ledsagende fregatter. Med sidste norske post erfares rederiets dær liggende skibs afgang til Island. Der er faldet højesteretsdom i sr. Poul Amundsens sag (doms-slutningen citeres).