Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Joachim Wielandt (1717-12-19)

BOGTRYKKER J. WIELANDT TIL ARNE MAGNUSSON. [Kobenhavn] 19. dec. 1717.

a. Efter orig. i AM. 454, folio. Udbeder sig to latinske perioder oversat »paa got Danske«.

København 1717—1728.

b. Efter origg. i AM. 452, folio. Anmodninger om smålån eller pengevekslinger, 12 ialt. Vedlagt er optegnelser af eller ang. A. M. om bogbestillinger hos W. og andet mellemværende.

s. 687 Hafn. d. 9. Jan. 1727.

c. Trykt efter orig. i AM.449, folio. Adresse til »Assessor Arnas Magnæus.«

Udateret.

d. Efter orig, i AM. 231 e, fol. (bl. 1919). Udbeder sig 8 fremmedord oversatte på tysk eller dansk.

Velædle og Velb. høytærede Hr. Assessor.

Da de er min ven, tager ieg mig den frihed at conferere dem, at mig af H. K. M. immediate er tilsagt en naade, men af min velyndere tillige notificeret, at det var remarqueret, at da ieg nu har ført trykkeri i syv aar, ieg aldrig har dediceret et skrift til H. M. Nu veed de vel selv, at det ej kand være latin saa højt et herskab skal bemøjes med, men faar at være dansk; thi bad ieg de som en ven vilde forære mig et iblandt de mange MSS. de har til at lade trykke, da det med taksigelse i fortalen skal erindres. Vil de forære mig den beskrivelse over Bornholm, vil ieg selv omstøbe den, som de mig engang har viist, hvis ikke bad ieg de vilde sende mig det Exemplar af den Norske Chronicke som fra mig hviler under deres Censur, men det bestaar i at ile, mand maae smedde medens Jernet er varmt, og ieg kand faae aarsag at takke dem min lifstid. Jeg siger tak for i aftes og er med estime velædle og velb. Hr. Assessors ærbødigste tiener

J. Wielandt.