Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jacob Winsløw (1698-05-29)

LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON. Leiden d. 29. Maj 1698. St. n. I hast.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsr. Arne Magnussen Secretaire« etc.

Monsieur.

Paa hans andensidste skrifvelse kunde jeg strax ej gifve nogen fuldkommen svar, saasom jeg self ej kunde erlange det paa den tid i Amsterdam, hos de butte — — — (således). Men icke desmindre maatte hand vel være forsickret, at jeg skulde efter skyldighed skaffe besked derpaa førend min bortrejse her fra. Siden den tid har jeg været temmelig hart angreben af en febre quotidiana, som dog nu D. L. er ofver, oc er den eeniste svaghed jeg her i Holland har fornummet. Skref vel i mit sidste om en ved nafn Goerèe, men har siden talt ved andre adskillige, som alle meest begæring (!) tegningen at see, førend de vil sige det ringeste om lønnen. Der er een fornemmelig, som stikker allernettest, oc derfor blir meest søgt for at stikke Titelplader ud paa curieuse bøger, om endskiønt andre har stukket resten, som egentlig høre til bogen. Hand hedder Mulder, og boer in de nieuwe Lelystraat in de vergulde Lely, hvilket er meget reedt at finde. Kunde ingen pröfve faa fra ham; oc hand vilde neppe sige noget om sin betaling førend een eller anden begynt noget vist med ham. Dog endelig fik jeg det svar af ham at for hver plade i en ordinaire qvarto, naar hand legger self kaabberet til, oc stikker figurerne med deres behørlige Zierzel, mellem 5 oc 6 Ducatoner. Hand har stukket Titelpladen paa den ny edition af Hofmanni Lexicon, som nu i denne uge er først kommen á prælo, denne kommer vel med første til Kiøbenhafn. s. 692 Jeg vilde hafve adressert ham til Mrs. Treskow oc Drejer, men hand vilde ej paa saadan løs condition, førend hand fik nogen vissere ordre, da hand lofvede god accord. Indlagde ark fick jeg hos Mr. Wetsteen. Monsieur melder ej, om de bøger ere fremkomne; efter hvilket jeg forlenges at vide, i synderlighed for den lille bog til hans Excellence. Recommenderer mig sluteligen i hans gode affection, oc forønsker al velgaaende.

Monsieur Votre tres-humble serviteur
J. Winslow.