Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jacob Winsløw (1698-03-29/1698-04-08)

LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON. Lugd. Bat. 29. Marts—8. April 1698.

Efter orig. i AM. 453 folio. Adr. »Mr. Arne Magnussen Secretaire« etc. »Franco Hambourg Recommandé à Monsieur J. Lercke«.

Monsieur.

Saasom her var vakantz i forleden uge rejste jeg til Amsterdam formedelst beviste commissioner, uanseet jeg ingen svar hafde bekommet paa mit sidste. Gick da strax, nemlig i Torsdags morgen, til Messrs. Threschow oc Drejers huus, at fornemme om brefve, oc fick svar af tieneren, at der var vel et kommen til mig, som ej nu kunde bekommes, men skulde blifve mig sendt til mit logement om en time, hvilket oc skeede; oc dette var fra Monsieur dat. 12. Mart. Nogle timer efter blef mig noch et sendt, oc fra Monsieur, dat. 19. Mart. Saa der af kand sees, at forsømmelsen er ej hos mig. Fornemmer at Monsr. har sluttet af min sidste skrifvelse, at mand skulde kunde faa nogle figurer à part, hvilket er besværligt, uden mand vil betale ofver værdien. Men jeg skref uden tvil, at mand kunde faa figurerne (alle tilsammen) à part foruden hosføjede bog. Ikke desmindre har jeg giort min største flid derom. In folio oc quarto har jeg ej kunde faaet endnu, men er mig lofvet et stycke eller to af hver om en otte dages tid. In octavo har jeg endelig faaet tvende, af hvilke jeg herunder sender en figur. Var ellers hos Een ved nafn Goeree, som af alle baade baade her oc i Amsterdam holdes for den beste, særdeles i at inventere, som en bog kaldet de Joodsche Outheet, heel curieuse udviiser. Fik af ham til en prøfve disse trende indlagde af hvilke det største er stukket i kaabber, de to smaa med Aqvafort udetzet Hans Adresse staar uden paa det store, om den i sin tid maaskee skulde giøres fornøden, saa som hand sagde sig nu ej at kunde nogen anden resolution etc. førend mand gaf videre information oc ordre, saa skulde s. 696 hand vel contentere liebhaberen. Har oc været hos Mr. Wetsteen, oc faaet det arck af Lambecii Bibliotheca. Den første pag. herpaa er 767. Lit. Bbbbb. Skal legge det ind tillige med de forventede Kaaberstycker, oc lefvere Mrs. Tr. oc Dr. naar jeg rejser ofver igien til Amsterdam, hvilket jeg hiertelig forlænger, nemlig at faa ordre om min rejses forsettelse. Van oudenhoven vernieuwde outheden der Cimbrer er ej at bekomme. Toneel der Nordsche landen etc. findes kun paa faa steder, oc den ringeste priis er 24 stuyver. Er ellers for kaart tid siden udgaaen en bog: Martiniers Nordsche Werelt in 4to, for hvilken begæres 3 fl. Var hos Mr. Træschow, oc efter Monsieur hans brefs udviisning begierde penge til disse sager, saa som jeg er self blot, hvortil hand svarede sig intet af slige ordre at hafve fornummet, men skulde dog siden see der efter, beklagede mig ellers, at mine brefve var saa gamle, hvortil hand svarede at tjeneren viste ej mit logement, saa som der ingen adresse var paa brefvet, der hand dog tilforne nogle gange har baaret brefve derhen. A propos; jeg har en steds seet et MS in 8vo Birgitte openbaringe, med gammel hollandsk stiil. Sluter saa med forsikring om all vindskibelighed i at fuldbringe de commissioner, saa vel som andre tienester, af

Monsieur Votre tres-oblige serviteur
J. Winslow.