Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Peder Jacobsen Winsløw (1699-11-27)

SOGNEPRÆST P. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON. Præstöe, den 27. Nov. 1699.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. »Adr. »Hr. Archivario … Professor Arnas Magnæus.«

Nobiliss. Dn. Professor, Amice Honoratissime.

Hiertens Tak, oc Naade, løn af Gud, for Hans kiærlige omhyggelighed, s. 698 for at meddele mig (saa vidt) glædelige Tidender, fra min H. K. søn, Jacob Winslow, som er det første jeg til visse fra hannem hafver, Siden hans egen, dateret, si recte memini, den 12. Julii. Thi hvad min Søn, Hans Winslow, effter Andres relation har tilforne adviseret mig, at Han var kommen til Lejden, det i al Sandhed har jeg maat intrepetere om Lejden, in gen. usurpata voce; saasom udgangen nu viser, fuisse in eo me nimis verum vatem. Lofvet være den Almæctige Gud, som ham i den store Krankhed, paa det blot fremmede stæd, har ladet i giennem strid oc naad. gifve bestandig helbred at Han snart maa komme til Sit patriam, sospes atque incolumis, oc allerydmygst. opvarte sin Højgunstige Herre oc Patron Hans Excellence, Hr. Geheime Raad, som Gud, for sin store veldædighed imod Ham, rigeligen velsigne oc vederlegge.

Andre Brefve eller relation, fra eller om Samme min K. Søn, har jeg endnu icke siden bekommet førend i dag med Posten, et fra min Søn, Hans, dog dateret, som H. Professors, den 18. hujus, oc af samme indhold, den materie angaaende. Saa urictigt gaar det med Postvæsenet hoc in loco, særdelis, naar mand skrifver herfra, Hafniam; Thi da skal brefvene nedlegges i et krug, ½ mil herfra, hvor de offte blifve beliggende 1 a flere Postdage; Hvilket Altsammen kunde remederis, dersom Postillonen var forplictet at rejse hid til byen, som ickun var et Canonskud af hans vej, eller en ringe ting længere oc derved kunde maaskee causere denne arme liden by en liden næring. Interim for den skyld kommer saa faa Brefve herfra, saa oc fra omliggende landsbyer oc Herregaarde, i Kiøbenh. Posthuus der dog den Loll. Post kommer ikke uden eengang om ugen. Hæc hactenus. Maatte jeg allertienstl. bede Velædle H. Professor, Han ubesværet, oc ved lejlighed vilde aflegge min allerydmygst. Tak, til Hans Excellence, for for-ne min Søn, med allerydmygst. begæring, at Hans Excell. vilde fremdelis være ham en Naadig Patron, baade til at kunde subsistere in loco, oc at komme, naar Gud vil, til Hiemreisen, oc saa siden efter hiemkomsten. Gud Hans Excell. det naadeligen belønne!

For min ringhed kand nu intet assistere min Søn mere, ihvor gierne faderlige kiærlighed til saa got oc altid lydigt et Barn vilde; særdelis nu store despences forestaar (i denne megen liden indkomst) til den allernaad. anbefalede Confirmation at erwerbe.

Det lidet paatagne Vocabulario Scanico har nu en god del ferdig af; Hvortil mig temmelige har hjulpet en lille Correspondence med en Pastore min Slekt deroppe i landet; foruden det s. 699 jeg self hugste. Det større Lexicon ej heller glemmes, i de af mig paatagne Literis, saa vidt Embedet vil tillade hvis labores ere her de samme som de i store kiøbstæder, extra Hafniam; som oc derforuden til Capellanens Embede maa lønne en Comministrum pro persona. Nu Pennen løber, som betroer sig en Trofast Velyndere, der alting i beste mening vilde optage, oc endoc for Sidste Missive vente naadeløn af Gud. Vale, Nobiliss. Dne. Professor, et favere perge

T. addictissimo
P. Winslowio.