Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Worm FRA: Arní Magnússon (1729-03-15)

[ARNE MAGNUSSON] TIL BISKOP CHRISTIAN WORM Kiøbenhafn d. 15. Martii 1729.

Efter egenhændig koncept i AM. 452, folio. Da præsten i Eggeslöfmagle efter universitetets statuter bør betale til den professor, som pro officio har procuratorium Veileby og præbendam Reerslöf årlig 3 rdl. 2 Mk., men denne pension siden 1710 er udebleven og præsten hr. Andreas Toxvær nu er død, beder A. M. biskoppen ifølge sin stilling foranledige hos herredsprovsten, som skal holde stiftet, at af dødsboet udredes til A. M. det ham tilkommende samlede beløb 64 rdl.

En egh. optegnelse af A. M, i AM. 453, folio, giver uddrag af et brev til samme Mand: »Professor Christian Worm d. 8. 7bris 1706. Monstrosam illam ovem sender jeg med Örebacke skib; at sende mig hvis Iislandske chartequer hand kand have fundet siden; send fortegnelse paa dem jeg sauner ex bibliotheca Wormii (apographum habeo). Om hand fick noget hos hr. Thomas Rosing eller icke. Breviarium Nidrosiense skal ieg siden communicere (det glemtes sidste gang) hvis hand icke faar det anderstæds fra til eftersyn.«