Danmarks Breve

Christian Molbech og Nikolai Frederik Severin Grundtvig - En Brevveksling

Brevudgiver:
Christian Knud Frederik Molbech, 1821-1888 Ludvig Schrøder, 1836-1908
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-05-18)
Fra Grundtvig . (Med „ Maskeradeballet ", den 18de Mai 1808 .) Med bange Anelse jeg stirred Paa Fremtids dunkle Runestav; De Dværge Runerne forvirred, Og Øjet sank i Danmarks Grav, Og Øret hørte sælsomt lyde Det høje Sørgekvad i Nord. Det var det, som jeg vilde

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1808-05)
Fra Molbech (Efter et ufuldendt Udkast.) ( Mai 1808 .) Tak, min Ven! for Deres Gave, og dobbelt Tak for det, hvormed Deres Venskab udstyrede den, hvormed De i mine Øine gav den et saare udmærket Værd. Behøvede jeg noget Minde om Dem, da kunde De ikke let have

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-05)
Fra Grundtvig . ( Mai 1808 .) Med saare megen Glæde læste jeg Deres venskabelige Brev, og det er mig en sand Vederkvægelse at omhandle dets Indhold med Dem. Der er vel for det fremskridende Menneske intet sikkrere og tillige nødvendigere Værn mod Ensidighed end den Ombytning af

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-07-05)
Fra Grundtvig . Khvn. d. 5te Juli 1808 . Gode Molbech ! Ret glædedes jeg ved at se en Hilsen fra Dem, og min Beslutning, i Dag at skrive Dem til, blev, om muligt, mere urokkelig. De fortjente rigtig nok Hug, fotdi De ei, eft

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-07-12)
Fra Grundtvig . Khvn. 12te Juli 1808 . Gode kære Molbech ! Tak for Deres Hilsen! Hvor glæder jeg mig ikke over Deres Glæde og deler Deres Nydelser! Begyndelsen af Deres Brev til Olsen har jeg set i Skilderiet. Hvad jeg tænker om Indle

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1808-07-14)
Fra Molbech . (Efter et Udkast). Jeg maa forsikkre Dem, elskede Ven! jeg blev næsten undseelig ved i Gaar at modtage et saa venskabsfuldt Brev fra Dem; som jeg virkelig aldeles ikke var berettiget til at vente. Hvorved har jeg fortient Deres Godhed? Jeg har endnu ikke fra Sorø

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-07-16)
Fra Grundtvig . Khvn. 16de Juli 1808 . Saare kære Ven! Til Absalons nedsjunkne Grav Du gange hen i Kvælde! Et Baand omslynger Sværd og Stav, I Andagt luer Vælde. Jeg stander i den svundne Old, Og skuer i dens Indre, Mod Verden ve

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-07-19)
Khvn. d. 19de Juli 1608 . Ret gode Molbech ! Jeg bestormer Dem ret med Breve; men i Dag kunde jeg umulig lade være. De kan ikke tro hvor inderlig [det] glædede mig at se Dem sende mine Linier til Indrykkelse. Deres rene Sjel speilede sig saa aldeles heri, at jeg virkel

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-09-24/1808-09-27)
Fra Grundtvig . [ September — imellem d. 24de og 27de — 1808 .] Gode Ven! Først nu, i Midnattens hellige Stund, var det at jeg kunde nyde den Glæde ved Deres Side at gentage Vandringen til den dunkle Offerlund, til det betydningsfulde Minde om Oldtids Kraft og Asers h

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1808-10-01)
Fra Molbech . Til min Ven Grundtvig . [Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn . 1. Oct. 1808 . Nr. 102.] Jeg seer i det herlige Minde En Levning fra kraftfulde Old, Og aldrig af Siælen skal svinde Hvad ikke jeg skuede kold. Jeg seer i de mosklædte Stene, Som stande i Kredsen s

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-10-04)
Fra Grundtvig . Svar til min Ven Molbech . [Nyeste Skilderi af Kjøbenhavn . 4. Oct. 1808 . Nr. 103.] Du stander midt i Guders Lund Med Varme, som hos hver Kærminde; Thi Du i gamle Norden kun En mærkelig Ruin vil finde. Du knæler ei, thi Asers Magt Er Dig kun Fantasiens

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1808-10-04/1808-10-07)
Fra Molbech . [Efter et ufuldendt Udkast.] [Imellem 4de og 7de Oktober 1808 .] Min oprigtige Ven! Hvad jeg sidstleden sagde Dem paa Prent i Anledning af den noksom omtalte og omskrevne Steendysse, behøvede egentlig intet Svar, da det ene og alene blev skrevet med He

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1808-10-08)
Fra Grundtvig . Paa min elskede Vens C. Molbechs Fødselsdag, 8tende Oktbr. 1808 . Sol! Hvi straaler ei din Lue? Himmel! Hvi er mørk din Bue? Hvorfor strømme Taarer ned? O! min Ven fortjente ikke Disse kolde, mørke Blikke Paa sin Dag, sin Fødselsdag.

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1808-10-09)
Fra Molbech . [Efter et Udkast.] Tillad mig, min inderlig kiære Ven! i faa Ord, som komme fra Hiertet, at byde Dem min Tak for den skiønneste Gave, som nogen af mine Fødselsdage endnu bragte mig; tillad mig at takke Dem for det, som jeg maatte føle mere ved, end ved den ydre Fo

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1809-01-14)
Fra Molbech . (Nyeste Skilderi af Kjøbenhavn , 14. Jan. 1809 . Nr. 28.) Til Grundtvig , da jeg i Sorø andengang havde læst hans Eddalære. Tag fra Din fierne Ven en Hilsen, han sender saa gierne, Ønsker: hvad selv han ei har, aldrig maa savnes af

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1809-06-13)
Fra Grundtvig . Donsenborg d. XIII Jun. MDCCCIX . Saare gode Ven! Inderlig megen Tak for de Par Linier, hvormed De fra min Fødeby glædede mig. Hvad klinger lifligere end Hjemmets Pris fra en elsket Vens Læber ? Det undrer Dem

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1809-08-03)
Fra Grundtvig . Skuret i Udby 3die Aug. 1809 . Synderlig gode Ven! Ikke er jeg i Dag meget oplagt til at skrive af Aarsager, som De kan se forneden; men Noget skal De dog have, om det end bliver nok saa Lidet. For at begynde ab ovo maa jeg

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1809-12-12)
Fra Molbech . Min kiære Ven! Som i denne Stund, saa føler jeg ret ofte en inderlig Drift til at aabne min Siæl for Dig, og ligesom dele mit Liv med Dig — et Liv, der i Almindelighed indsluttet i sig selv og sukkende under mangen Indskrænkning og Tvang, sielden nyder Fr

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1810-12-27)
Fra Molbech . Kiøbenhavn d. 27. December 1810 . Kiære elskede Ven! Saa blev det da skikket, at Du endnu i dette Aar modtager et Brev fra mig i Udby — fra mig, der for 14 Dage [siden] ikke saae nogen Rimelighed i at dette kunde skee, fø

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1810-12-30)
Fra Molbech . Sorøe den 30. Decbr. 1810 . Kiære Grundtvig ! Jeg forlod Kiøbenhavn i Gaar Morges i en meget glad og lykkelig Stemning, og jeg har tilbragt denne Dag i mit Fædrenehiem med en Sindsro og Tilfredshed, som jeg i lang Tid ik

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1811-01-03)
Fra Molbech . Bedste Grundtvig ! At dette er det tredie Brev, jeg skriver Dig til siden Du reiste til Udby, kan Du ikke vide uden min Underretning; thi jeg seer, at Du er kommen samme Aften til Kiøbenhavn, som jeg kom til Sorøe. Jeg kan imidlertid ikke berøve mig den

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1811-01-05)
Fra Grundtvig . Valk. Kolleg. 5te Jan. 1811 . Kære Ven! Dit kære, venlige Brev modtog jeg nu, og iler med at skrive Dig et Par Linier til. Inderlig Tak for Dit gode Ønske; ja, bedste Ven! det er hvad jeg behøver, og hvad jeg troer mig

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1811-01-22)
Fra Molbech . Kiære Grundtvig ! Jeg kan idag blot sige Dig, at jeg i Aftes lœste Dit Brev til Hersleb, i Følge hvilket jeg om et Øieblik gaaer over paa W[alkendorfs] Collegium for at indpakke Dine Bøger, for saavidt som den indsendte Kuffert kan rumme dem. Hersleb har

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1811-02-04)
Fra Grundtvig . Udby , d. 4de Febr. 1811 . Kære Ven! Tak for dine Breve, som jeg forefandt ved min Ankomst hertil; de vare mig kære Vidner om dit Venskab! Tak ogsaa for din Omsorg for mine Bøgers Nedpakning og for medfølgende Linier! Saare foranderlig

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1811-02-17)
Fra Grundtvig . Udbye 17de Fbr. 1811 . Gode Molbech ! Jeg takker for dit Brev og for den Omhu Du deri lover for min tilsendte Haandskrift! Hvad nu dit Spørgsmaal angaar, hvorefter der skal trykkes, da er det vel bedst, at min Haandskr

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1811-02-22)
Fra Molbech . Min gode, kiære Ven! Dit Brev har bedrøvet mig; thi det viser mig Din Forfatning lige saa trøstløs og førgelig, som de forrige. Jeg tager inderlig Deel i Din Skiebne, uagtet jeg ikke er i Stand til at see den fra samme Synspunkt, som Du. At meget i Din Ti

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1811-03-09)
Fra Grundtvig . Udby. 9de Marts [1811] . Kære Ven! Dit Brev har jeg faaet, og ei uden Rørelse erkendt Din venlige Deltagelse i min Skebne, endskøndt Din Synspunkt for samme vist aldrig vorder min. Ogsaa jeg har, Gud være lovet, en fast

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1811-07-03)
Fra Grundtvig . Udby 3die Juli 1811 . Venlig Hilsen. Tak for Dit Brev, som jeg i Gaar annammede. Heden foruleiliger mig kun saare lidet og jeg lever meget behagelig, naar jeg undtager de slemme Levninger af Tankeforvirrelsen, som imell

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1811-12-04)
Fra Grundtvig . Udby d. 4de Decbr. 1811 . Kære Molbech ! Oprigtig Tak for din Uleilighed med mine nordiske Optrin, og fordi du saa smukt bragte min Pige sit Exemplar! Jeg havde rigtig nok med sidste Post ventet nogle Exemp. fra dig, m

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1811-12-08)
Fra Molbech . Kiære Grundtvig ! Ikke med Uret kan Du bebreide mig en vidt dreven Forsømmelighed i at skrive Dig til. Jeg erkiender, at kun venlig Overbærelse kan undskylde den. Af Dit Brev, der heel igiemiem aander et kiærligt, deeltagende Sind, tør jeg haabe denne, o

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1812-03-02)
Fra Molbech . Kiære Grundtvig ! Jeg maa sige Dig en Ting, som jeg er vis paa, vil være Dig lige saa uk iær, som den er mig, i Fald det ikke er saa, at Du selv kan hiælpe paa den. For omtrent 14 Dage siden kom jeg endelig over paa Walkendorffs Collegium, for at afhente

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1812-03-10)
Fra Grundtvig . Udby 10de Marts 1812 . Kære Molbech ! Tak for dit Brev, men vist er det at Efterretningen om dine Bøgers Forstyrrelse og Tab baade har gjort mig ondt og gør mig ondt. Det er ikke meer end min ligefremme Skyldighed at g

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1812-08-25)
Fra Molbech . Gamle Kjøgegaard , den 25. Aug. 1812 . Du seer, kiære Grundtvig! at Danmark endelig har mig igien — om ikke i eet og alt, dog, troer jeg, i Hovedsagen den samme, som da jeg reiste ud. Man siger ellers om mig, at jeg er bleven rastere efter min Reise, og selv føl

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1812-11-29)
Fra Molbech . Kiøbenhavn 29. Nov. 1812 . Kiære Grundtvig ! En venlig Hilsen sendes Dig atter paa dansk Grund fra ham, som Du maaskee dog stundom har sendt en Tanke til over Øresund — fast du ikke har meddeelt ham nogen i Skrift. Mine

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1812-12-02)
Fra Grundtvig . Udbye d. 2den Decbr. 1812 . Kære Molbech ! Længe, meget længe er det nu siden jeg skrev dig til, da det ikke allene er den svenske Reise som har afbrudt vore Samtaler, men mest vore Veies Vilkaar, da det lader som vi v

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1812-12-26)
Fra Molbech . Frederiksværk . 26. Decbr. 1812 . Kiære Grundtvig ! Jeg modtog for ikke længe siden et Brev fra Dig — det første efter en meget lang Afbrydelse af vort skriftlige og mundtlige Samkvem. Du kan vist ikke. naar du lader dit Hierte raade, t

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1813-01-26)
Fra Molbech . Kiøbenhavn 26. Jan. 1813 . Kiære Grundtvig ! Jeg maatte gaae ud af min egen Charakleer, jeg maatte vise mig falsk og tilbageholden, om jeg ikke med den Aabenhiertighed, jeg altid har viist imod Dig, sagde Dig: at jeg eft

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1813-02-09)
Fra Grundtvig . [(Efter et Udkast.] Udbye 9de Febr. 1813 . Kære Molbech ! Første Gang i mer end 4 Aar vare vi da hartad 14 Dage i een Bye uden at tale med hinanden, dog vor Hensigt var det ikke; Tak fordi du var hos mig, jeg vilde og

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1813-04-10)
Fra Grundtvig . Til min Ven Christian Molbech . (I Anledning af Kjøbenhavns Skilderie Nr. 18). [ Kbhvns . Skild. Nr. 29, for 10. April 1813 .] Jeg har skrevet et kort Begreb af Verdens Krønike, som du kalder en historisk Polemik eller en polemist Historie. Imod Navnet har j

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1813-uu-uu)
Fra Molbech . Til Hr. N. F. S. Grundtvig , Capellan i Udby, i Anledning af hans Verdenskronike og Kiøbenhavns Skilderie Nr. 29 fra Christian Molbech. Kbh. trykt hos Andreas Seidelin 1813. (35 Sider). [Udtog.] Efter en almindelig Udtalelse om sit tidligere og

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1813-05-27)
Fra Molbech . Kiøbenhavn . 27. Mai. 1813 . Det giorde mig virkelig ondt, kiære Grundtvig ! at jeg ikke kom til at sige Dig et ordentligt Farvel i Kiøbenhavn, da jeg havde ønsket med et Par Ord at sige Dig, hvad jeg haaber Du troer, at jeg ikke har noget uvenli

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1813-06-16)
Fra Grundtvig . Udbye d. 16de Juni 1813 . Kiære Molbech ! Jeg behøver ikke at sige dig, hvor inderlig jeg glædedes ved dit Farvel fra Kiøbenhavn, thi havde du ei vidst, det saa vilde være, da kunde du ikke skrevet saaledes. Det er det

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1813-uu-uu)
Fra Grundtvig . [Krønikens Gienmæle, ved N. F. S. Grundtvig, Præst. Kjøbenhavn 1813 .] Fortale (til C. Molbech ). Tvivlraadig har jeg rigtig været om, hvorvidt og hvorledes jeg skulde tale offenlig til Dig. Jeg vil ikke tale om de Øieblikk

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1813-07-24)
Fra Molbech . Erklæring til den læsende Almenhed. [Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn . Nr. 59. Den 24. Julii 1813 .] Hr. N. F. S. Grundtvig har udgivet et Skrift, kaldet Krøsnikens Gienmæle, der skal være et Forsvar for hans saakaldte Verdens Krønike imod min almindelige Dom

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1813-08-03)
Fra Grundtvig . Farvel til C. Molbech . [ Kbhvns . Skilderie Nr. 62. 3die Aug. 1813 . Aftrykt i Kvædlinger 1815. S. 390.] Saa er det vist, saa har du dig udvundet Af Vennelykken, som os sammenbandt! Saa est du flygtet fra mig over Sundet, Hvor Danmarks Søn saa ofte Døden

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1813-08-05)
Fra Molbech . Til Forfatteren af Krønikens Gienmæle . Hvad vil Du, som med selsom dobbelt Stemme Endnu som Ven vil byde mig Farvel? Mon Du vil lade mig og Andre glemme Hvad altid jeg vil mindes alt for vel? Mon Hiertet taler, hvor Du Læben rører Til Lyd af

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1826-03-25)
Fra Molbech . Kiøbenhavn d. 25. Marts 1826 . Det har længe (nemlig et Par Maaneder; thi længere har jeg dog ei havt disse Aftryk) været mit Forsæt, selv at bringe Dem det medfølgende Glossarium til Riimkrøniken, i Mangel af Bogen, hvoraf jeg ikk

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1826-03-28)
Fra Grundtvig . Christianshavn 28. Marts 1826 . Upaatvivlelig vilde jeg med megen Fornøielse kunne læse en Dansk Rimkrønike, fordi der taldes om Kongerne ikke i første men i tredie Person, men vores gamle Rimkrønike vilde blive mig meget fremmed

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1826-03-31)
Fra Molbech . Kiøbenhavn 31. Marts 1826 . Jeg iler med at besvare Deres Brev og Sending, som begge have været mig kiære og interessante. Om jeg giør det kort, afbrudt og ufuldstændigt, da lad Aarsager undskylde det, som jeg ikke vil gientage for

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1826-04-22)
Fra Molbech . Kiøbenhavn den 22. April 1826 . Dersom noget af mit sidste Brevs Indhold (som jeg undertiden ikke er utilbøielig til at troe) skulde have været Dem ukiært at læse : saa vilde dette være mig et Beviis mere paa, hvad jeg tiere har er

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1827-03-07)
Fra Molbech . Onsdag. 7. Marts. [1827] Dersom De siden vi taltes ved skulde have erindret og optegnet nogle af de omtalte danske imperativiske Sammensætninger, vilde De forbinde mig ved at meddele mig samme inden Løverdag, da jeg dog engang maa bes

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1829-06-11)
Fra Grundtvig . London 11. Jun. 1829 . Kiære Ven! Vel har jeg nu snart været en heel Manned i London, men saa ubehjelpelig, som jeg er, og saa langsomt, det her gaaer med Introductioner og Begyndelser, vil det neppe undre Dem, at jeg e

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1829-07-02)
Fra Grundtvig . [Modtaget d. 2. Jul. 1829 .] Høistærede Ven! Loven er ærlig men Holden besværlig, siger Ordsproget, og det maa vel rinde mig i Hug, da jeg griber Pennen, uden dog egenlig at have saadant modent Ærende, som De maatte formode. Imidlertid syndes mig dog

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1829-07-11)
Fra Molbech . Kiøbenhavn 11. Jul. 1829 . Kiære gode Ven! Neppe behøver jeg vel at sige Dem, hvormeget Deres Breve fra the great Metropolis have fornøiet og interesseret mig; snarere kunde det behøves, at jeg bad Dem undskylde den sildi

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1829-08-18)
Fra Grundtvig . London 18. Aug. 1829 . Kiære Ven! Mange Tak for Deres venskabelige Brev, som er af de Vahre, i det mindste Danske Folk i London maa skiønne paa; thi, med meget faa Undtagelser lyder det engelske: I am very glad to see y

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1829-08-29)
Fra Molbech . Kiøbenhavn 29. Aug. 1829 . Kiære Grundtvig ! Jeg har fornøiet mig ved i Gaar at modtage Deres, mig i flere Henseender interesserende Brev af 18de d. M. — men ikke ved at erfare af samme, deels at De endnu stedse ikke er

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1830-07-06)
Fra Grundtvig . London 6te Julii 1830 . Kiære Ven! Vel kan jeg ikke sige. at jeg endnu i Aar har udrettet eller oplevet Synderligt, værdt at tale om i denne capital of the Fairy-Queen, men dog forekomme Udsigterne mig at være saa meget

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1830-07-25)
Fra Grundtvig . Exeter 25. Julii 1830 . Kiære Ven! Uagtet det er kort siden jeg sendte Dem nogle Linier, . og uagtet jeg aldrig har havt knappere Tid Paa Tid i England end nu, skal De dog have et Brev fra Exeter, da jeg husker De ønske

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1831-06-27)
Fra Grundtvig . [Efter Afskrift af et ufuldendt Udkast.] London 27. Juni 1831 . Kiære Ven! Der er saa meget Uformodenligt skeet med mig i Løbet af en Maaneds Tid, at mig synes, det er i det mindste et halvt Aar siden De kom op til mig

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1831-09-02)
Fra Molbech . Fredag 2. Sept. 1831 . Kiære Grundtvig ! Ikke lidet overrasket blev jeg ved i Aftes at høre af min Kone, at De allerede er kommen tilbage fra Deres 3die Opdagelsesreise til England — som jeg dog tænker ikke hos Dem, som hos Cook, bliver

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1832-08-20)
Fra Molbech . Kiære Ven! Da jeg seer, at De vil fordybe Dem i Hieroglypherne og Mumiegravene, som De vel ikke saa snart kommer op af igien, vilde jeg give mig den Frihed at underrette Dem om, at jeg om en 8—10 eller 12 Dage endelig til Udarbeidelse af en Forelæsning sk

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1833-uu-uu)
Fra Molbech . Onsdag Morgen [1833.] Kiœre Ven! Da jeg ved en Revision og Omflytning af endeel af mine Bøger, finder, at jeg ogsaa har 4de Deel af V. Selskabets histor. og philos. Afh. in duplo, har jeg den Fornøielse herved at lade samme

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1833-06-14)
Fra Grundtvig . Fredag [Jun. 14. 1833.] Kiære Ven! Tusind Tak baade paa Danmarks og egne Vegne for „Den Danske Ordbog “, som vil være til „drabelig Gavn! “ Vel staaer jeg i denne Tid ret som en Lænke- Hund ved Pulten og ved Roms Historie,

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1834-03-29)
Fra Molbech . Løverd. 29. Mart. 34 . Kiære Ven! Det har været mig meget ukiært, at De to Gange, saa at sige forgieves — for mit Vedkommende i det mindste — har været saa god at ville besøge mig under og i Anledning af min Upasselighed. Jeg skulde for l

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1837-10-07)
Fra Molbech . Dersom De kunde beqvemme Dem til at gaae den lange Vei hid ind fra Christianshavn, for at drikke Thee hos min Kone imorgen (Søndag) Aften Kl. 7½, og tilbringe et Par Timers Tid eller tre hos os, vilde det meget fornøie Deres gamle Ven C. Molbech.

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1839-02-11)
Fra Molbech . Kiære Ven! Tillad at jeg anbefaler indlagte Plan Deres Opmærksomhed, og udbeder mig videre Tilladelse til engang i Eftermiddag at høre Deres Mening og Betænkning om eet og andet i samme. At jeg allerede længe har tegnet Deres Navn iblandt de stiftende Med

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Molbech, Christian; (1839-08-03)
Fra Molbech . Kbh . 3. Aug. 1839 . Kiære Ven! Jeg kommer idag til Dem med en Anmodning, der maaskee vil forekomme Dem noget besynderlig — eller i det mindste uventet. Jeg vilde nemlig bede Dem meddele mig et og andet — især mindre bekiendte Hovedtræk

Tekst efter brevene