Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1809-06-13)

Fra Grundtvig.
Donsenborg d. XIII Jun. MDCCCIX.

Saare gode Ven!

Inderlig megen Tak for de Par Linier, hvormed De fra min Fødeby glædede mig. Hvad klinger lifligere end Hjemmets Pris fra en elsket Vens Læber ?

Det undrer Dem med Rette, at De intet Brev har faaet fra mig, som dog ellers er skrivesalig nok; men først i Søndags kom jeg efter 10 Dages Dumhed igen nogenlunde til Forstandens Brug, og vilde jeg end vitterliggjort Dem min Dumhed i et Brev, havde det hartad været mig umuligt.

Dog, selv i Dag faar De kun et kort Goddag og Farvel, da jeg skal hjem og læse med min Jøde.

De veed maaske, at Gundelach har tugtet mig i Søndagsskilderiet; men hvad De ikke veed, er at jeg har angret min Synd og gør nu offenlig Afbigt.

De sværmer om i Syd og Nord, og jeg vilde gerne, især siden min Sygdom, sværme med; men det lader sig nu ikke gøre. Hic Rhodus, hic salta, og nu maa jeg springe, saasnart jeg har faaet Thevandet ned. — Altsaa lev vel s. 41 min trofaste Ven! Naturens hellige Aand tale til Dem og fylde Deres Bryst med styrkende Ahnelse af det Evige!

Hils Deres gode Forældre og elsk stedse
Deres Ven
Grundtvig.