Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1809-08-03)

Fra Grundtvig.
Skuret i Udby 3die Aug. 1809.

Synderlig gode Ven!

Ikke er jeg i Dag meget oplagt til at skrive af Aarsager, som De kan se forneden; men Noget skal De dog have, om det end bliver nok saa Lidet.

For at begynde ab ovo maa jeg melde Dem, at Køgeveien var mer end lang, da vi havde to stive Mære, fulde af Spat og Ange, samt at vi uden andre Vanheld end en vaad Side, langede Udby Kl. 8 om Aftenen. Der vare Fremmede da vi kom, i Mandags kom flere, og vi har været et dygtigt Selskab, som kun aad og drak, sov og spasede til i Dag. Dons har moret sig med at gøre Kur til mine Fættersker, og jeg har næsten rent glemt min Hovedskade. I Formiddags fulgte vi ridende det sidste Parti paa Vei, red feil, da vi skulde hjem, og kom hid dygtig forbrændte og forstødte Kl. 3. Paa Veien ved Byen Baarse besaa vi en Krinds af hedenske Gravhøie, som er saare mærkværdig, og gemmer udenaltvivl Mindet om et drabeligt Feldtslag. Paa Løverdag reise vi til Falster og lægge maaske Hjemveien om ad Møen.

Det var dog rigtignok i Udby Have de mange Kirsebær fandtes, men Dons har plyndret Træerne for at gøre sine Hoser grønne hos Fruentimmerne. Hvem skulde troet Sligt om det unge, uskyldige Menneske? s. 42 San træt og forstødt som jeg er, vil De finde det temmelig naturligt, at De egenlig intet Brev faaer fra mig dennesinde; men jeg tør haabe, De finder det ligesaa naturligt, at De, som har gode, stille Dage i det guddommelige København, sætter Dem hen paa Mandag og tilskriver mig en lang Epistel, som De leverer paa Lollands Postkontor før Kl. 1 og adresserer til Torkilstrup ved Gaabense paa Falster.

Hils Hersleb ret meget fra mig og bed ham sige Sibbern Tak for Følgeskabet og Holtermand noget Lignende for Opvaagningen.

Deres
inderlig hengivne
N. F. S. Grundtvig.

Dons vilde — siger han — skrive Dem til, men Brevet til hans Jette, som vel neppe vorder sluttet før Midnat, giver hans Villie en anden Retning. Jeg kan tænke, han vil give hende Snak for sin Utroskab — arme Pige!