Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1811-01-05)

Fra Grundtvig.
Valk. Kolleg. 5te Jan. 1811.

Kære Ven!

Dit kære, venlige Brev modtog jeg nu, og iler med at skrive Dig et Par Linier til. Inderlig Tak for Dit gode Ønske; ja, bedste Ven! det er hvad jeg behøver, og hvad jeg troer mig paa Veien til at faae, men jeg har det endnu kun halv. I Øieblikke slaar mit Hjerte ret varmt for alle Mennesker, men det kølnes igen, og det bekymrer mig. Dog, den Gud, som har begyndt den gode Gerning i mig, vil ogsaa fuldende den.

Om min Reises Øiemed, at udvirke Tilladelse for min Fader at vedblive sit Kald og faae mig til Kappellan, skal blive opfyldt, veed jeg ikke; dog, det staar i Guds Haand. Med Kongen har jeg endnu ei kunnet komme til at tale, men har Haab om at naae det paa Søndag, og kan jeg ende mine Forretninger saa snart, agter jeg, om Gud vil, at reise hjem paa Mandag, thi jeg længes ret inderlig efter Hjemmets Rolighed. I saa Fald sees vi da ikke dennegang, men mit inderlige Ønske er, at Gud ogsaa vil skænke Dig Fred i Hjertet og udvortes Sundhed. Hold Dig til ham og hans Kristus, thi Han er en mægtig Frelser! Dons skal jeg hilse. — Lev altid vel og elsk stedse din

hengivne Ven
Grundtvig.