Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1811-01-22)

Fra Molbech.

Kiære Grundtvig!

Jeg kan idag blot sige Dig, at jeg i Aftes lœste Dit Brev til Hersleb, i Følge hvilket jeg om et Øieblik gaaer over paa W[alkendorfs] Collegium for at indpakke Dine Bøger, for saavidt som den indsendte Kuffert kan rumme dem. Hersleb har lovet at ville sende Dig Herders Geist d. Ebr. P. fra Bibliotheket. I Fald Du ikke før Din Afreise talte med E. R. [Etatsraad] Moldenhawer om at faae Bøger fra Bibliotheket, var det maaskee ikke af veien at skrive ham et Brev til desangaaende, hvilket Du da kunde sende mig.

Med inderlig Glæde saae jeg af Dit Brev, at Du lover Dig det Bedste af Dit Ophold i Hiemmet, og at Din begyndende Rolighed vedvarer. Jeg ønsker af mit hele Hierte, at Du snart igien med fuld Kraft, med Fred i Siælen og glad Forhaabning maa træde virksom ind i Livet. — Jeg ønsker Dig Styrke til at bestaae i de Prøvelser, som endnu maatte vente Dig, og især at Du ikke altfor meget man komme til at fortryde, at have paalagt Dig selv og Dine gode Forældre en Byrde, som vist ikke er let. Mere herom en anden Gang. Jeg venter, at Du snart glæder mig med et Brev.

Min Reise er endnu ikke bestemt. Naar den er det, skal jeg lade Dig vide det. Udsættelsen er mig slet ikke behagelig. Din Commission til Fru Leth er besørget. Jeg skrev hende til i Søndags; men hun faaer ikke Brevet før paa Fredag, da Seidelin ikke før kunde faae det andet Exemplar af Jdunna indbundet.

En kiærlig Hilsen til Dine høitagtede Forældre

fra Din trofast hengivne
Molbech.

Tirsdag Morgen d. 22. Jan. 1811.